Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia została powołana Uchwałą Rady Wydziału w dniu 8 września 2016 r.

Skład osobowy Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia (32 KB)

Raporty i działania doskonalące system jakości kształcenia

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017

Rok akademicki 2015/2016

Akty prawne zewnętrzne:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1,60 MB)
 2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (975 KB)
 3. Rozporządzenie MNiSW z 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4- poziomy 6-8 (1017 KB)
 4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (754 KB)
 5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (218 KB)

Link do strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego>>

Akty prawne wewnętrzne:

 1. Uchwała Nr 32 Senatu UMK z 24.04.2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w UMK oraz uchwała zmieniająca
 2. Uchwała Nr 159 Senatu UMK z 72.09.2016 w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia UMK na kadencję 2016-2020 (169 KB)oraz uchwała zmieniająca (140 KB)
 3. Uchwała Nr 207 Senatu UMK z 29.11.2016 zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach wyższych oraz tryb uchwalania programów kształcenia (315 KB)
 4. Zarządzenie Nr 97 Rektora UMK z 7.07.2015 w sprawie liczby godzin zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów stacjonarnych (188 KB)
 5. Uchwała 107 Senatu UMK z 2.06.2015 w sprawie zasad ustalania obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych (278 KB)
 6. Zarządzenie Nr 17 Rektora UMK z 31.01.2014 w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w UMK
 7. Zarządzenie Nr 208 Senatu UMK z 29.11.2016 w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS (258 KB)
 8. Uchwała Nr 208 Senatu UMK z 29.11.2016 w sprawie trybu tworzenia nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadzenia na istniejącym kierunku studiów w języku obcym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (258 KB)
 9. Uchwała Nr 60 Senatu UMK z 25.04.2017 w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich (295 KB)
 10. Zarządzanie Nr 51 Rektora UMK z 26.04.2016 w sprawie efektów uczenia się w UMK (180 KB)
 11. Uchwała Nr 91 Senatu UMK z 26.05.2015 w sprawie organizacji potwierdzenia efektów uczenia się w UMK (199 KB)
 12. Uchwała Nr 12 Senatu UMK z 26.01.2016 zmieniająca uchwałę nr 91 Senatu UMK z 26.05.2015 w sprawie organizacji potwierdzenia efektów uczenia się w UMK (159 KB)
 13. Zarządzanie Nr 55 Rektora UMK z 14.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu przedmiotów, które mogą być zaliczane w procesie potwierdzania efektów uczenia się w UMK (294 KB)
 14. Zarządzanie Nr 45 Rektora UMK z 18.04.2016 postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w UMK (194 KB)
 15. Zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z 7.04.2014 w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK
 16. Zarządzenie Nr 204 Rektora UMK z 24.10.2014 zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z 7.04.2014 w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK
 17. Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z 19.05.2016 zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z 7.04.2014 w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK (152 KB)
 18. Zarządzenie Nr 198 Rektora UMK z 16.10.2014 w sprawie procedury identyfikacji oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia w UMK
 19. Zarządzenie nr 126 Rektora UMK z 29.09.2015 w sprawie działań doskonalących jakość funkcjonowania UMK (273 KB)
 20. Zarządzenie nr 145 Rektora UMK z 2.11.2015 w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w UMK (165 KB)
 21. Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z 29.04.2016 w sprawie procedury badania satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w UMK (207 KB)
 22. Zarządzenie Nr 57 Rektora UMK z 29.04.2016 w sprawie procedury badania satysfakcji pracowników w UMK (152 KB)
 23. Zarządzenie Nr 103 Rektora UMK z 5.07.2016 w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w UMK (187 KB)

Dokumenty Wydziałowe

 1. Uchwała nr 316/16 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 08.11.2012 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Organizacji Praktyk na kadencję 2016-2020 (551 KB)
 2. Uchwała nr 389/17 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 23.11.2017 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia na kadencję 2016-2020  (263 KB)
 3. Uchwała nr 317/16 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 08.09.2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Mobilności na kadencję 2016-2020 (256 KB)
 4. Uchwała nr 315/16 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 08.09.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020  z późn. zmianami (1,12 MB)
 5. Uchwała nr 320/16 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 08.09.2016 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia na kadencje 2016-2020 (261 KB)
 6. Uchwała nr 314/16 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 26.06.2014 r. z pózn. zm. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Pracodawców na kadencję 2016-2020 (1,64 MB)
 7. Uchwała nr 313/16 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 08.09.2016 r. z pózn. zm. w sprawie powołania Komisji Programowo-Dydaktycznej na kadencję 2016-2020 (1,89 MB)

 


Narzędzia oceny jakości kształcenia (2,15 MB)
Procedura potwierdzania efektów uczenia (21 KB)
System weryfikacji efektów kształcenia (465 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (661 KB)


Adres do korespondencji:

Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Katedra Geriatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (segment D,p.2069).

ul. M.C.Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel./fax (+48 52) 585-72-37

e-mail: muszalik@cm.umk.pl


Jakość kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu >>