Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Uprzejmie informuję, że ze względu na obecny stan epidemii Komisja Stypendialna nie przyjmuje wniosków o zapomogi na dyżurach.
Wnioski powinny być przesyłane pocztą.
Szczegółowe informacje na temat zapomóg znajdują się na stronie: http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2.

Składanie wniosków o stypendium:

– socjalne

– specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • 10. 03. 2020 r.  – godz. 12.00-13.00
 • 11. 03. 2020 r.  – godz. 13.00-14.00
 • 12. 03. 2020 r. – godz. 13.30 – 14.30
 • 13. 03. 2020 r.  – godz. 10.00-10.30

                                                                                         UWAGA!

Od poniedziałku 9 marca 2020 r. do piątku 13 marca 2020 roku do godz. 15.00. zostanie otwarty generator

na uzupełnienie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni.

NIE JEST TO TERMIN NA SKŁADANIE NOWYCH WNIOSKÓW, A JEDYNIE NA POPRAWĘ

JUŻ ZŁOŻONYCH W TERMINIE DO 3 MARCA 2020 ROKU!

Miejsce składania wniosków:                                                        

 Budynek F, sala 010 – niski parter ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz


 

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SOCJALNYCH NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

I. Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2019/2020.

II. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

 1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020
 2. oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym.
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła utrzymania rodziny –  art. 88 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

III. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

 1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020
 2. oświadczenie o dochodach z systemu USOS Web ze zmienionym dochodem
 3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020)
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła rodziny –  art. 88 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną wyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

Oświadczenie o niezmienności dochodów>> (394 KB)


Harmonogram odbioru decyzji stypendialnych >>


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni otwarty będzie od dnia 9 marca 2020 r.  do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Generator wniosków o przyznanie zapomogi pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej do dnia 3 marca 2020 r.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przedłużeniu ważności ulegają orzeczenia o niepełnosprawności – na warunkach określonych w art. 15 h) ustawy:

Art. 15h
1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym w przypadku studentów, którzy mają przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych, a którym na podstawie w/w ustawy wydłużony został okres niepełnosprawności, warunkiem przyznania stypendium na kolejny okres jest złożenie nowego wniosku. Możliwe jest rozwiązanie polegające na złożeniu wniosku w formie elektronicznej (skan) i dostarczenie oryginału drogą pocztową lub później, jak minie zagrożenie dla zdrowia.

Ważność orzeczenia, przedłużonego na podstawie w/w ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Studenci powinni  poinformować uczelnię, jeżeli przed upływem 60 dni wydane zostanie orzeczenie o braku niepełnosprawności lub innym stopniu niepełnosprawności albowiem będzie to miało wpływ na okres i stawkę świadczenia.


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

– stypendium dla osób niepełnosprawnych – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/styp_specjalne/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.


STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW 2019/2020

Koordynator wniosków o stypendium ministra dla studentów:

– mgr Justyna Szcześniak szczesniakj@cm.umk.pl, tel. 52 585 34 41

Wnioski oceniane będą przez Prodziekana ds. Studenckich – dr Martę Podhorecką

Generator wniosków zostanie otwarty 20.09.2019 roku do 07.10.2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w stypendium https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ministra/