Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

 • Natalia Gapska
 • Karolina Łukasiak
 • Magdalena Maxelon
 • Julia Kaźmierkowska
 • Martyna Nowicka
 • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 otwarty będzie: od 9 lutego 2022 r. Termin na składanie wniosków (wysłanie): od 9 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. (jest to termin, który ma umożliwić wypłatę stypendium w miesiącu marcu 2022 r.).

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb  i wraz z wymaganymi dokumentami przesłać pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu tj. ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz (koniecznie z dopiskiem ,,Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Zdrowiu”). Datą złożenia wniosku jest data nadania korespondencji tj. stempla pocztowego.

 

W związku z przyznawaniem stypendiów socjalnych na semestr letni 2021/2022 informujemy, że studenci powinni składać następujące dokumenty:

Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2021/2022.

Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2021/2022,
 2. Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym. Należy uznać, że dochody i sytuacja rodzinna oraz źródła utrzymania rodziny są potwierdzone dokumentami złożonymi razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.
 3. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła utrzymania rodziny – art. 88 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2021/2022,
 2. Oświadczenie o dochodach z systemu USOSWeb ze zmienionym dochodem,
 3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022),
 4. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła utrzymania rodziny – art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce.

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubieganiu się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim  2021/2022 otwarty będzie: od 18 października 2021  roku. 

 Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i  podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu tj. ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz (koniecznie z dopiskiem ,,Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Zdrowiu”- stypendium dla osób niepełnosprawnych).). Datą złożenia wniosku jest data nadania korespondencji tj. stempla pocztowego.


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

– stypendium dla osób niepełnosprawnych – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/styp_specjalne/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 600 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.