Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej WNoZ:

komisja.stypendialna.wnoz@gmail.com


STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW – semestr letni 2020/2021

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2020/2021 otwarty będzie: od 5 lutego 2021  roku.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 należy wydrukować z systemu USOSWeb oraz wysłać w wersji papierowej do Komisji Stypendialnej UMK, w terminie od dnia 5 lutego 2021 r.  pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu tj. ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz (koniecznie z dopiskiem ,,Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Zdrowiu”). Datą złożenia wniosku jest data nadania korespondencji tj. stempla pocztowego.

Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 – WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2020/2021

II. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

III. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

W przypadku wątpliwości komisji stypendialnej w zakresie zasadności przyznania stypendium, komisja może prowadzić postępowanie także na podstawie niewymienionych wyżej dokumentów w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego. Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączają aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r., do 30 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu tj. ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna Wydziału Nauk o Zdrowiu”- stypendium dla osób niepełnosprawnych).

Datą złożenia wniosku jest data nadania korespondencji tj. stempla pocztowego.

UWAGA!!!

Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz.


STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM!

– stypendium socjalne – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

– stypendium dla osób niepełnosprawnych – https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/styp_specjalne/

http://www.stypendia.umk.pl/terminy


UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Maciej Fudziński – tel. 52 585 34 52.