Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek prowadzi szkolenia i kursy według nowych przepisów prawnych:

Szkolenie specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne


Uniwersytet Mikołaj Kopernia Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne w roku 2018, dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia:

pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Przed zakończeniem szkolenia należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:

 1. a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
– zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

– pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

– pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Przed zakończeniem szkolenia należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu

 1. a) kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka;
 2. b) kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran

 Zapisy na szkolenia odbywają się przez platformę SMK ( System Monitorowania Kształcenia).

Więcej informacji https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce Pomoc.

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia

Przed zakończeniem trwania specjalizacji uczestnik musi

-posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 1. a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
 2. b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 3. c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
 4. d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia

Informacji udziela Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek


BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w Collegium Medicum UMK
w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 na realizację projektu
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
– Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

>> INFORMACJE O BEZPŁATNYCH KURSACH <<

 

 1. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW
 2. Procedura wystawienia faktury za opłatę szkolenia specjalizacyjnego
 3. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego (16 KB)
 4. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) (348 KB)

Szczegółowych informacji udziela
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. 52 585-58-29, 52 585-58-30


WZORY WNIOSKÓW

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na szkolenia na wniosku zgodnym z Rozporządzeniem MZ z dnia 30 września 2016 r.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:


Informujemy, że szkolenia specjalizacyjne oraz kursy rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
Zajęcia stażowe realizowane będą w szpitalach uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem.

Na wniosek zainteresowanych istnieje możliwość rozłożenia płatności za uczestnictwo na miesięczne raty bez oprocentowania.

Uruchomienie pozostałych specjalizacji i kursów uzależnione jest od zainteresowania i zatwierdzenia programów przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.


Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zastrzega sobie możliwość:


MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ 100% ZDAWALNOŚCIĄ EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH!