ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Szanowni studenci I roku,

uprzejmie informujemy, że legitymacje studenckie będą wydawane w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu zgodnie z załączonym harmonogramem, wyłącznie studentom którzy w systemie USOSweb złożyli ślubowanie.

Ze względów organizacyjnych dokumenty nie będą wydawane poza wskazanymi terminami.

Harmonogram odbioru legitymacji >>

 

 


Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Uprzejmie informuję, że rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie proponowane w roku akademickim 2022/2023 w systemie USOS  rozpoczyna się 10 dni przed rozpoczęciem semestru i trwa 21 dni. 

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć ogólnouniwersyteckich >>

Przypominamy jednocześnie, że alternatywą dla zajęć ogólnouniwersyteckich są Wykłady kursowe dla studentów WNoZ.

Prowadzone są one w sposób zdalny asynchroniczny przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów kursowych opublikowane zostaną w terminie późniejszym.


Przewodnik dla studentów I roku

Szanowni Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

W imieniu Władz Dziekańskich serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym dla Państwa przewodnikiem po nauczaniu na WNoZ CM UMK w roku akademickim 2022/2023.

Przewodnik>>

 

Z wyrazami szacunku,

dr Marta Podhorecka

Prodziekan ds. Studenckich

Wydziału Nauk o Zdrowiu


Egzamin dyplomowy dla kierunku Elektroradiologia – studia I stopnia

Szanowni Państwo, studenci III roku studiów I stopnia kierunek: Elektroradiologia, pragniemy poinformować, że egzamin ( część teoretyczna i praktyczna) w roku akademickim 2021/22 odbędzie się w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej CM UMK w terminie:

- 07.10.2022 r., godz. 8.00

Do egzaminu student powinien zgłosić się 15 minut przed ogłoszoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

Informujemy, że warunkiem dopuszczenia studenta do w/w egzaminu Zgodnie z Regulaminem Studiów UMK w Toruniu § 75 jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów i zaliczenie obowiązkowych praktyk przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej w przypadku, gdy program studiów przewiduje obowiązek przygotowania pracy dyplomowej.

Wszystkie uzyskane zaliczenia oraz wgrana praca licencjacka powinny być udokumentowane w systemie USOS co najmniej 3 dni przed egzaminem dyplomowym ( część teoretyczna i praktyczna) w przypadku braku w/w wymieniony termin ulegnie zmianie.


Identyfikatory na praktyki

Uwaga Studenci I roku,

 

Możliwy jest już odbiór w Dziekanacie WNoZ identyfikatorów na praktyki.


Szkolenie BHP

Decyzją Prorektora ds. Kształcenia w dniach 14.03-30.04.2022 ponowne uruchomiona zostanie szkolenie BHP na Platformy Moodle.


Konkurs Logos Olimpijski

Szczegóły konkursu >>


Zmiana w organizacji zajęć dydaktycznych

W związku z wejściem w życie ZARZĄDZENIA Nr 242 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://www.wnoz.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/ZR.242.2021.pdf
 
w okresie od 11 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu są prowadzone w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na kierunkach:
Elektroradiologia
Audiofonologia
Terapia zajęciowa
Dietetyka (I i II st.)
Zdrowie Publiczne
 
Na kierunkach:
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo (I i II st.)
Położnictwo (I i II st.)
Ratownictwo Medyczne
Sposób realizacji zajęć dydaktycznych określony jest w rozkładach zajęć.

Egzamin dyplomowy dla kierunku Położnictwo - studia I stopnia

Uprzejmie informuję, że egzamin dyplomowy na kierunku położnictwo studia stacjonarne I stopnia odbędzie się 29 listopad 2021 godz. 12.00 – 13.00– egzamin teoretyczny, ul. Łukasiewicza 1. Po egzaminie teoretycznym odbędzie się losowanie oddziałów na egzamin praktyczny godz.13.30. Egzamin poprawkowy teoretyczny odbędzie się 01.12.2021 godz.13.00-14.00.


Legia Akademicka

 

Szanowni Państwo,

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. W związku z tym od 22 listopada 2021 r., na stronie

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=rej&rej_kod=0000-LA-2021%2F22 zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teore-tyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 20 grudnia 2021 r. Równocze-śnie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku: https://www.wnh.umk.pl/wydzial/legia-akademicka/ ( Wniosek można złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu), lub przesłać w formie skanu do pani mgr Małgorzaty Lewandowskiej (gsialm@umk.pl, Dziekanat WNH UMK). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o przyjęciu do programu de-cydować będzie data złożenia (przesłania) wniosku.

Więcej informacji:

https://wkutorun.wp.mil.pl/pl/pages/legia-akademicka-2019-01-25-f/

https://www.umk.pl/studenci/legia/

 

Dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK,

koordynator Legii Akademickiej na UMK


Zasady rejestracji na lektoraty w roku akademickim 2021/2022 - semestr zimowy

 

  1. Na lektoraty prowadzone przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/.

UWAGA: Jeżeli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

 

  1. Wszyscy studenci I roku, którzy się zarejestrują na lektorat, w kolejnych semestrach zostaną automatycznie przerejestrowani. Nie jest konieczna ponowna rejestracja.

 

  1. Limit godzin na lektorat przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.

 

  1. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2021/22 semestr zimowy.

 

  1. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty.  Dziekanaty nie rejestrują studentów!

 

  1. W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest rozwiązanie testu diagnostycznego (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, nie dotyczy j. łacińskiego). Testy będą otwarte na platformie Moodle od 1 do 31 października 2021 r.

 

Link do testu: https://moodle.umk.pl/WLek/course/view.php?id=644

Szczegółowe informacje: https://cjsm.cm.umk.pl/egzaminy/egzaminy-diagnostyczne/

 

  1. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

 

                              od 27.09.2021r. godz. 12.00

 

  1. Każda dodatkowa rejestracja w systemie USOS musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do pobrania:  https://cjsm.cm.umk.pl/).

 

więcej informacji


Informacja dotycząca korzystania z szafek

Regulamin korzystania z szafek w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2


Egzamin poprawkowy dla Położnictwa studia stacjonarne I stopnia

Egzamin zaplanowany jest na dzień 30.08.2021roku, godz.8.00 w Centrum Symulacji Medycznej

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19 studenci w trakcie egzaminu praktycznego w CSM są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa COVID-19, który znajduje się na stronie CSM (zakładka: Regulamin organizacyjny Centrum Symulacji Medycznej).


Egzamin dyplomowy dla kierunku Pielęgniarstwo - studia I i II stopnia

Szanowni Państwo, studenci III roku studiów I stopnia kierunek: Pielęgniarstwo, pragniemy poinformować, że egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 będzie składał się z:

 

więcej informacji


Zmiany w trybie organizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, 
Nauczyciele akademiccy i Studenci WNoZ
 
W związku z Zarządzeniem nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu podejmują następujące decyzje dotyczące procesu  dydaktycznego:
 
1. Przywrócona zostaje stacjonarna forma przedmiotów, które prowadzone były w tej formie przed dniem 29.03.2021 r. na kierunkach regulowanych: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo Medyczne oraz na ostatnim roku studiów na kierunkach: Audiofonologia, Dietetyka, Elektroradiologia, Terapia Zajęciowa, Zdrowie Publiczne:
- na studiach stacjonarnych od dnia 12.04.2021 r.
- na studiach niestacjonarnych od dnia  16.04.2021 r. (najbliższy zjazd 9.04.-11.04, ze względów organizacyjnych będzie prowadzony w całości zdalnie).
 
2. Jeżeli powrót do formy stacjonarnej w danej jednostce  nie jest możliwy ze względu na sytuację pandemiczną prosimy o powiadomienie o tym fakcie Prodziekan ds Kształcenia (m.weber@cm.umk.pl) i znalezienie optymalnego rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie przez studentów efektów uczenia właściwych dla danego przedmiotu np. :
 - kontynuowanie zajęć on-line;
 - przeniesienie zajęć do Centrum Symulacji Medycznych (po uzgodnieniu z dr Mirosławą Felsmann);
 - przeniesienie zajęć lub ich części na późniejszy termin (po uzgodnieniu z dr Agnieszką Radzimińską - rozklady.wnoz@cm.umk.pl
 

3. W przypadku Katedry Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej oraz Katedry Pediatrii, Hematologii, Onkologii, ze względu na konieczność wykonania u studentów wymazów w kierunku SARS-CoV-2, z przyczyn organizacyjnych zajęcia w formie stacjonarnej będą wznowione od dnia 19.04.2021 r.

 
4. Na stronie WNoZ umieszczone zostały zaktualizowane rozkłady zajęć (zmiany na wniosek studentów oraz nauczycieli oraz za ich akceptacją). Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi rozkładami.
 
Władze Dziekańskie WNoZ

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r.  w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (251 KB)


Zmiany w obsłudze Studentów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 16.03.2021 roku zostają wprowadzone
zmiany w obsłudze administracyjnej kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk
o Zdrowiu.
Szczegółowe informacje >>


Szkolenie BHP - dodatkowy termin

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia Szkolenie BHP na platformie Moodle będzie ponownie otwarte dla studentów w terminie 15.03-30.04.2021 r.


Szpitale Uniwersyteckie – wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 u studentów kierujących się na praktyki

Aktualne wytyczne >>


Legitymacje studenckie

Szanowni Studenci,  Doktoranci oraz Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu,

Uprzejmie informujemy, że legitymacje w semestrze letnim będą ważne bez konieczności
naklejania hologramów. 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.


Badania studentów

Szczegółowe informacje >>


Rejestracja na szczepienia Covid-19 nauczyciele i pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz studenci

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja Pana prof. dr hab. Z. Włodarczyka - Dziekana WL, koordynującego szczepienia Covid 19 w CM dotyczącą rejestracji na szczepienia >>


Szczepienia Covid-19

Szanowni Studenci, 

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2020 r. od godz. 12:00 zostanie ponownie uruchomiona strona Szczepienie COVID 19 w CM dla studentów, którzy zadeklarują przystąpienie do szczepienia organizowanego przez Uczelnię. 

Strona będzie aktywna wyłącznie do dnia jutrzejszego, tj. 22. 12. 2020 r. do godz. 9.00:  https://szczepienia.cm.umk.pl/

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie ankiety na stronie. SPRAWA PILNA.

Wszyscy studenci, którzy deklarują przystąpienie do szczepienia zobowiązani są o wypełnieni  oraz przesłanie do dnia 22.12.2020 r do godz. 12.00 oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej do starostów lat (w załączniku).

 


Indywidualne Praktyki Studenckie

Szczegółowe informacje >>


Bezpłatne porady psychiatryczne

Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać z porady lekarza psychiatry bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Bezpłatne porady udzielane będą w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy przy ul. ks. I. Skorupki 2.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 285, hasło podczas rejestracji: student lub pracownik UMK.


Zapisy na wykłady kursowe

Szczegółowe informacje>>


Dostęp do pracowni komputerowej

Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach wsparcia studentów przeznacza pracownię komputerową w budynku dydaktycznym CM przy ulicy Sandomierskiej 16 na potrzeby studentów, którzy mogą mieć problemy techniczne i/lub sprzętowe uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 - Z pracowni będą mogli skorzystać studenci po uprzednim zapisaniu drogą mailową u Pani Beaty Bakalarz - kizterfiz@cm.umk.pl

 - Ilość osób, które będą przebywały jednocześnie w pracowni komputerowej będzie zawsze zgodna z wytycznymi reżimu sanitarnego.

 - Przed skorzystaniem z pracowni prosimy w portierni budynku prosimy o wpisanie danych w zeszyt (godzina wejścia do pracowni, godzina opuszczenia pracowni oraz numer indeksu).

 - Ze względów higienicznych studenci, muszą być wyposażeni w własne słuchawki.

 - W budynku oraz w pracowni komputerowej należy stosować się do wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego


Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz czasopismo naukowe “Physiotherapy Review” (dawniej Medycyna Manualna) ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu fizjoterapii.

Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2019/2020 (najpóźniej do 30 września 2020).

więcej informacji


Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych

Wykaz zajęć praktycznych realizowanych w Centrum Symulacji Medycznych >> (691 KB)


Wydawanie legitymacji studentom niestacjonarnym zawieszone

Komunikat Dziekana WNoZ dotyczący wydawania legitymacji >>


Zasady organizacji zajęć dydaktycznych - od 15.10.2020 r.

Informacja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu >>

Komunikat JM Rektora UMK >>


Zawieszenie zajęć klinicznych

Zarządzenie nr 3 Dziekana WNoZ   - zawieszenie zajęć klinicznych realizowanych w formie stacjonarnej


Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla osób przyjętych na studia odbędzie się na Platformie Moodle  w terminie: 12.10.2020 r.  - 08.01.2021 r.


Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii

Więcej informacji >>


Obsługa studentów

Szanowni Państwo,

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego obsługa studentów (po wcześniejszym umówieniu) realizowana jest przez pracowników Dziekanatu WNoZ:

więcej informacji


Procedura wydawania dokumentów ukończenia studiów

Szczegółowe informacje >>


ZDALNE NAUCZANIE NA WYDZIALE

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI:  - https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

 

ZDALNE NAUCZANIE - akty prawne:

- Zarządzenie nr 60 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26698

- Zarządzenie nr 59 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26697

- Zarządzenie nr 38 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/38_zapobieganie_rozprzestrzeniania_sie_1585047152.pdf

 - Zarządzenie nr 39 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/39_organizacja_zajec_dydaktycznych_1585047164_1.pdf

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW:

Komunikat nr 1

więcej informacji