ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia


Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2021/2022

 

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group.

 

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

 1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl uruchomiona zostanie dnia 21 września 2021 r.)
 2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
 3. Opłacić składkę
 4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail

 

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:

znajdują się na stronie: cm.mentor.pl  

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 711), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.


Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV 2

Szczegółowe informacje >>


Szkolenie biblioteczne

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU

 

W związku z wdrożeniem nowego systemu biblioteczno-informacyjnego i koniecznością dostosowania go do systemów uczelnianych, zaliczenie on-line obowiązkowego Szkolenia bibliotecznego będzie możliwe w późniejszym terminie. Informacja o  jego udostępnieniu zostanie podana w odrębnym komunikacie.

 

Brak możliwości zaliczenia Szkolenia bibliotecznego nie jest przeszkodą w korzystaniu z usług Biblioteki Medycznej. Studenci pierwszego roku mogą zamawiać i wypożyczać książki zaraz po otrzymaniu legitymacji studenckiej.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biblioteką Medyczną:

 

Wypożyczalnia:  tel. (52) 585-35-10

Szkolenie biblioteczne:  tel. (52) 585-35-14  lub amarkowska@cm.umk.pl


Zasady rejestracji na lektoraty w roku akademickim 2021/2022 - semestr zimowy

 

 1. Na lektoraty prowadzone przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie obowiązują zapisy przez internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/.

UWAGA: Jeżeli student jednocześnie studiuje dwa kierunki, to na obu musi zarejestrować się na zajęcia z języka obcego.

 

 1. Wszyscy studenci I roku, którzy się zarejestrują na lektorat, w kolejnych semestrach zostaną automatycznie przerejestrowani. Nie jest konieczna ponowna rejestracja.

 

 1. Limit godzin na lektorat przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z programem studiów dla danego kierunku.

 

 1. Do zarejestrowania się na zajęcia z języków obcych potrzebne są wirtualne żetony LEK-CM 2021/22 semestr zimowy.

 

 1. Za przydział studentom odpowiedniej liczby żetonów odpowiadają poszczególne Dziekanaty.  Dziekanaty nie rejestrują studentów!

 

 1. W przypadku stwierdzenia braku żetonów w systemie rejestracji należy zgłosić ich brak we właściwym Dziekanacie.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest rozwiązanie testu diagnostycznego (test dot. studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, nie dotyczy j. łacińskiego). Testy będą otwarte na platformie Moodle od 1 do 31 października 2021 r.

 

Link do testu: https://moodle.umk.pl/WLek/course/view.php?id=644

Szczegółowe informacje: https://cjsm.cm.umk.pl/egzaminy/egzaminy-diagnostyczne/

 

 1. System rejestracji do grup będzie otwarty w dniach:

 

                              od 27.09.2021r. godz. 12.00

 

 1. Każda dodatkowa rejestracja w systemie USOS musi być poprzedzona wnioskiem studenta wraz z uzasadnieniem podpisanym przez prowadzącego zajęcia oraz przez Dyrektora Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie (druk do pobrania:  https://cjsm.cm.umk.pl/).

 

więcej informacji


Informacja dotycząca korzystania z szafek

Regulamin korzystania z szafek w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2


Zmiany w obsłudze administracyjnej studentów WNoZ

Uprzejmie informujemy, że ze względu na nieobecność pracownika dziekanatu WNoZ, od dnia 31 sierpnia 2021 roku nastąpiła zmiana w obsłudze studentów kierunków: elektroradiologia – studia I stopnia oraz fizjoterapia – studia jednolite magisterskie.

Prosimy o kierowanie wiadomości na niżej wskazane adresy wg rozdzielnika.

 

Pani mgr Justyna Szcześniak, tel. 52 585 34 41, e-mail: szczesniakj@cm.umk.pl:

 

 

 

więcej informacji


Egzamin poprawkowy dla Położnictwa studia stacjonarne I stopnia

Egzamin zaplanowany jest na dzień 30.08.2021roku, godz.8.00 w Centrum Symulacji Medycznej

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną COVID-19 studenci w trakcie egzaminu praktycznego w CSM są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa COVID-19, który znajduje się na stronie CSM (zakładka: Regulamin organizacyjny Centrum Symulacji Medycznej).


Egzamin dyplomowy dla kierunku Pielęgniarstwo - studia I i II stopnia

Szanowni Państwo, studenci III roku studiów I stopnia kierunek: Pielęgniarstwo, pragniemy poinformować, że egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 będzie składał się z:

 

więcej informacji


Zmiany w trybie organizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, 
Nauczyciele akademiccy i Studenci WNoZ
 
W związku z Zarządzeniem nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu podejmują następujące decyzje dotyczące procesu  dydaktycznego:
 
1. Przywrócona zostaje stacjonarna forma przedmiotów, które prowadzone były w tej formie przed dniem 29.03.2021 r. na kierunkach regulowanych: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo Medyczne oraz na ostatnim roku studiów na kierunkach: Audiofonologia, Dietetyka, Elektroradiologia, Terapia Zajęciowa, Zdrowie Publiczne:
- na studiach stacjonarnych od dnia 12.04.2021 r.
- na studiach niestacjonarnych od dnia  16.04.2021 r. (najbliższy zjazd 9.04.-11.04, ze względów organizacyjnych będzie prowadzony w całości zdalnie).
 
2. Jeżeli powrót do formy stacjonarnej w danej jednostce  nie jest możliwy ze względu na sytuację pandemiczną prosimy o powiadomienie o tym fakcie Prodziekan ds Kształcenia (m.weber@cm.umk.pl) i znalezienie optymalnego rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie przez studentów efektów uczenia właściwych dla danego przedmiotu np. :
 - kontynuowanie zajęć on-line;
 - przeniesienie zajęć do Centrum Symulacji Medycznych (po uzgodnieniu z dr Mirosławą Felsmann);
 - przeniesienie zajęć lub ich części na późniejszy termin (po uzgodnieniu z dr Agnieszką Radzimińską - rozklady.wnoz@cm.umk.pl
 

3. W przypadku Katedry Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej oraz Katedry Pediatrii, Hematologii, Onkologii, ze względu na konieczność wykonania u studentów wymazów w kierunku SARS-CoV-2, z przyczyn organizacyjnych zajęcia w formie stacjonarnej będą wznowione od dnia 19.04.2021 r.

 
4. Na stronie WNoZ umieszczone zostały zaktualizowane rozkłady zajęć (zmiany na wniosek studentów oraz nauczycieli oraz za ich akceptacją). Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi rozkładami.
 
Władze Dziekańskie WNoZ

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r.  w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (251 KB)


Zmiany w obsłudze Studentów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 16.03.2021 roku zostają wprowadzone
zmiany w obsłudze administracyjnej kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk
o Zdrowiu.
Szczegółowe informacje >>


Szkolenie BHP - dodatkowy termin

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia Szkolenie BHP na platformie Moodle będzie ponownie otwarte dla studentów w terminie 15.03-30.04.2021 r.


Szpitale Uniwersyteckie – wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 u studentów kierujących się na praktyki

Aktualne wytyczne >>


Legitymacje studenckie

Szanowni Studenci,  Doktoranci oraz Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu,

Uprzejmie informujemy, że legitymacje w semestrze letnim będą ważne bez konieczności
naklejania hologramów. 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.


Badania studentów

Szczegółowe informacje >>


Rejestracja na szczepienia Covid-19 nauczyciele i pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz studenci

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja Pana prof. dr hab. Z. Włodarczyka - Dziekana WL, koordynującego szczepienia Covid 19 w CM dotyczącą rejestracji na szczepienia >>


Szczepienia Covid-19

Szanowni Studenci, 

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2020 r. od godz. 12:00 zostanie ponownie uruchomiona strona Szczepienie COVID 19 w CM dla studentów, którzy zadeklarują przystąpienie do szczepienia organizowanego przez Uczelnię. 

Strona będzie aktywna wyłącznie do dnia jutrzejszego, tj. 22. 12. 2020 r. do godz. 9.00:  https://szczepienia.cm.umk.pl/

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie ankiety na stronie. SPRAWA PILNA.

Wszyscy studenci, którzy deklarują przystąpienie do szczepienia zobowiązani są o wypełnieni  oraz przesłanie do dnia 22.12.2020 r do godz. 12.00 oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej do starostów lat (w załączniku).

 


Indywidualne Praktyki Studenckie

Szczegółowe informacje >>


Bezpłatne porady psychiatryczne

Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać z porady lekarza psychiatry bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Bezpłatne porady udzielane będą w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:00 w Centrum Zdrowia „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy przy ul. ks. I. Skorupki 2.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 285, hasło podczas rejestracji: student lub pracownik UMK.


Zapisy na wykłady kursowe

Szczegółowe informacje>>


Dostęp do pracowni komputerowej

Wydział Nauk o Zdrowiu w ramach wsparcia studentów przeznacza pracownię komputerową w budynku dydaktycznym CM przy ulicy Sandomierskiej 16 na potrzeby studentów, którzy mogą mieć problemy techniczne i/lub sprzętowe uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 - Z pracowni będą mogli skorzystać studenci po uprzednim zapisaniu drogą mailową u Pani Beaty Bakalarz - kizterfiz@cm.umk.pl

 - Ilość osób, które będą przebywały jednocześnie w pracowni komputerowej będzie zawsze zgodna z wytycznymi reżimu sanitarnego.

 - Przed skorzystaniem z pracowni prosimy w portierni budynku prosimy o wpisanie danych w zeszyt (godzina wejścia do pracowni, godzina opuszczenia pracowni oraz numer indeksu).

 - Ze względów higienicznych studenci, muszą być wyposażeni w własne słuchawki.

 - W budynku oraz w pracowni komputerowej należy stosować się do wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego


Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz czasopismo naukowe “Physiotherapy Review” (dawniej Medycyna Manualna) ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu fizjoterapii.

Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2019/2020 (najpóźniej do 30 września 2020).

więcej informacji


Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych

Wykaz zajęć praktycznych realizowanych w Centrum Symulacji Medycznych >> (691 KB)


Wydawanie legitymacji studentom niestacjonarnym zawieszone

Komunikat Dziekana WNoZ dotyczący wydawania legitymacji >>


Zasady organizacji zajęć dydaktycznych - od 15.10.2020 r.

Informacja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu >>

Komunikat JM Rektora UMK >>


Zawieszenie zajęć klinicznych

Zarządzenie nr 3 Dziekana WNoZ   - zawieszenie zajęć klinicznych realizowanych w formie stacjonarnej


Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla osób przyjętych na studia odbędzie się na Platformie Moodle  w terminie: 12.10.2020 r.  - 08.01.2021 r.


Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii

Więcej informacji >>


Obsługa studentów

Szanowni Państwo,

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego obsługa studentów (po wcześniejszym umówieniu) realizowana jest przez pracowników Dziekanatu WNoZ:

więcej informacji


Procedura wydawania dokumentów ukończenia studiów

Szczegółowe informacje >>


ZDALNE NAUCZANIE NA WYDZIALE

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI:  - https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

 

ZDALNE NAUCZANIE - akty prawne:

- Zarządzenie nr 60 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26698

- Zarządzenie nr 59 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26697

- Zarządzenie nr 38 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/38_zapobieganie_rozprzestrzeniania_sie_1585047152.pdf

 - Zarządzenie nr 39 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/39_organizacja_zajec_dydaktycznych_1585047164_1.pdf

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW:

Komunikat nr 1

więcej informacji