Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studencka Poradnia Zdrowia

 

Bezpłatne porady dla mieszkańców

Zachęcamy do skorzystania z Poradni Studenckich UMK, w których studenci pod okiem akademików odpowiadają na pytania mieszkańców. Przedsięwzięcie to część projektu realizowanego na 10 uniwersytetach w całej Europie.

Jednym z założeń projektu realizowanego w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, czyli inicjatywy powołanej do przygotowania modelu Uniwersytetu Europejskiego, jest wzmacnianie relacji pomiędzy uczelniami a społecznością lokalną oraz promowanie wśród mieszkańców specjalistycznej, aktualnej wiedzy o świecie. W tym zakresie Urząd Miasta Torunia współpracuje ściśle z UMK przy realizacji konkretnych zadań.

Projekt YUFE zakłada, że na wszystkich 10 zrzeszonych uczelniach będą funkcjonować tzw. Help Desks, w ramach których studenci pod opieką naukowców mają służyć swoją wiedzą i doświadczeniem mieszkańcom miast oraz regionów. Realizacją tej inicjatywy na UMK jest uruchomiona sieć poradni.

W ramach projektu studenci – pod merytoryczną opieką nauczycieli akademickich – będą odpowiadać na pytania mieszkańców. Porady udzielane są bezpłatnie.

Chęć udziału w inicjatywie zgłosiło do tej pory siedem zespołów z różnych wydziałów UMK. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę prawną (pomocą mogą być objęci mieszkańcy, których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z komercyjnych usług prawniczych), w zakresie zdrowia, nowych technologii w dydaktyce i metodyce, gospodarowania wodą, projektowania i wykonywania murali oraz zarządzania dokumentacją. Mogą również uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych i socjalnych.

 

Obecnie, ze względu na pandemię sieć poradni ma charakter wirtualny. Dokładny zakres tematyczny i tryb pracy, a także zasady korzystania z oferty znajdują się na stronie: https://poradnie.umk.pl/pages/main_page/.

Pytanie można zadać za pomocą formularza: https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/

 

Sieć Poradni Studenckich UMK tworzą:

– Uniwersytecka Poradnia Prawna (Wydział Prawa i Administracji)

– Studencka Poradnia Zdrowia (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum)

– Wirtualna Poradnia Dydaktyki i Metodyki Nauczania Wspomaganego Nowymi Technologiami (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

– Poradnia Gospodarowania Wodą (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

– Uniwersytecka Poradnia Profilaktyki i Pomocy SYNERGIA    (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

– Poradnia Projektowania Murali (Wydział Sztuk Pięknych)

– Pogotowie Archiwalne (Wydział Nauk Historycznych).

To pierwszy etap wdrażania inicjatywy, która w chwili obecnej ma charakter bardziej lokalny. W kolejnej odsłonie Poradnie Studenckie UMK wejdą w skład federacji  podobnych punktów startujących na zrzeszonych uczelniach. Docelowo mieszkańcy będą mogli skorzystać z porad udzielanych np. przez studentów w Madrycie, Rzymie czy Bremie. Tak jak mieszkańcy tych miast będą mogli zadań pytanie studentom UMK.

Takie działanie ma nie tylko zacieśniać więzi między uczelniami a społecznościami lokalnymi. Ma także budować Uniwersytety bardziej otwarte na potrzeby mieszkańców oraz zwiększać aktywność społeczności akademickiej. Warto dodać, że nasz Uniwersytet przygotowuje się do przyjęcia studentów, którzy w ramach specjalnej ścieżki kształcenia – Diploma Supplement Track – przyjadą z innych uczelni YUFE studiować na UMK. Oni także w ramach specjalnego programu będą mogli uczestniczyć w pracach sieci poradni.

Zachęcamy więc do odwiedzenia strony i skorzystania z oferty Poradni Studenckich UMK.

 

Informacje o YUFE

YUFE, czyli Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy (Young Universities for the Future of Europe) to jedno z 41 konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską do budowy i testowania modelu Uniwersytetu Europejskiego – otwartego, nieelitarnego i integrującego różne środowiska, a także promującego innowacyjność, interdyscyplinarność oraz najwyższą jakość w badaniach i edukacji.

YUFE tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach uniwersytetów badawczych (łącznie ponad 190 tys. studentów i ponad 32 tys. pracowników) i czterech partnerów nieakademickich zajmujących się edukacją wyższą, rynkiem pracy i przedsiębiorczością.

Współpracujemy, by promować nasze programy edukacyjne, opracować mechanizmy ułatwiające mobilność studentów i pracowników oraz stworzyć model szkolnictwa wyższego bez granic, a jednocześnie dobrze osadzonego w lokalnym kontekście, reagującego na zmiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy. Dążymy do wzmocnienia idei kształcenia przez całe życie, podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej.

Pilotażowa edycja projektu potrwa do grudnia 2022 roku.

Kilka słów o Studenckiej Poradni Zdrowia, przygotowanej przez zespół Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Przychodnia interdyscyplinarnej opieki zdrowotnej jest miejscem udzielającym porad w zakresie kompetencji personelu medycznego tj. pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, dietetyka, ratownika medycznego, audiofonologa oraz elektroradiologa. Ponadto w przychodni działają dwie interdyscyplinarne poradnie zajmujące się problematyką pediatrii oraz geriatrii.

Działalność przychodni przewiduje wspólną pracę studentów między poradniami, celem udzielania wyczerpującej odpowiedzi oraz praktykowania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów medycznych. W przypadku interdyscyplinarnego charakteru zadanego pytania, działalność przychodni przewiduje wspólną pracę studentów między poradniami, celem udzielania wyczerpującej odpowiedzi oraz praktykowania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów medycznych.

 

W ramach przychodni działają poradnie:

Dodatkowym elementem działalności poszczególnych poradni są systematyczne spotkania w ramach tzw. konsyliów studenckich, gdzie będą omawiane zagadnienia związane z poszczególnymi poradami. Spotkania odbywają się przy udziale i moderacji przez opiekuna poradni.

W ramach działalności poszczególnych poradni, za zgodą Interesanta będą umieszczane w bibliotece pytania i odpowiedzi na poszczególne pytania, bez ujawniania jego danych.

Opiekun przychodni – dr Marta Podhorecka


Czas udzielenia porady: do 3 tygodni.