Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Zdjęcie ilustracyjne
fot. J. Tyburczy

Szanowni Państwo,

Studenci kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne

uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U z 2022 r. poz. 157).

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadzona na wniosek KRAUM, zmiana ma na celu uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych.

Wprowadzenie rozwiązań w powyższym zakresie jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami związanymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w szczególności potrzebą zapewnienia wsparcia podmiotom leczniczym i służbom sanitarno-epidemiologicznym w realizowanych przez nie zadaniach. Jednocześnie mają stanowić mechanizm zachęcający studentów kształcących się na tych studiach do podejmowania działań wspierających podmioty lecznicze i służby sanitarno-epidemiologiczne w przeciwdziałaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Studenci studiów przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych wykonujący, w trakcie tego roku akademickiego, czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności).

W związku z powyższym  Studenci, którzy realizowali czynności w ramach zadań prowadzonych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą wystąpić z wnioskiem kierowanym do Dziekana przez właściwego koordynatora. Koordynatorzy opiniują zaliczenie Studentowi przedmiotowych zajęć, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student je wykonywał. Zaopiniowany wniosek Student składa w Dziekanacie WNoZ. Ostateczną decyzje w sprawie zaliczenia zajęć podejmuje Dziekan WNoZ.

 

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157

Wzór wniosku do Dziekana WNoZ>>

                                                                z wyrazami szacunku

                                                          Prodziekan ds. Kształcenia

                                                                Dr M. Weber - Rajek

pozostałe wiadomości