Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo

pielęgniarka mierzy ciśnienie pacjentce
pielęgniarka

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

                                                                      

 1. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.
 2. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 3. Wysokość stypendium wynosi 1 000 złotych miesięcznie.
 4. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
 • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza), w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie, dla którego Powiat Włoszczowski jest podmiotem tworzącym lub w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
 2. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należy złożyć w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,
  w przypadku studenta I roku studiów drugiego stopnia zaświadczenie powinno obejmować dane za III rok studiów pierwszego stopnia,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego oraz, że nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • zobowiązanie studenta do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie lub Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres, co najmniej 3 lat.
 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
 2. Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo będą mieć wnioski:
 • studentów, którzy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli wyższą średnia ocen; w odniesieniu do studentów pierwszego roku studiów II stopnia – średnia ocen z III roku studiów pierwszego stopnia,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen za ostatni rok studiów lub w odniesieniu do studentów pierwszego roku studiów II stopnia – średnia ocen z III roku studiów pierwszego stopnia – studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu włoszczowskiego,
 1. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 marca 2022 r.
 2. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:
 • przyznania stypendium,
 • zasady jego wypłaty,
 • okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty,
 • okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.
 1. Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Więcej informacji dostępnych na stronie Starostwa powiatowego we Włoszczowie

pozostałe wiadomości