Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Zdjęcie ilustracyjne
J. Tyburczy

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group.

 

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

  1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl uruchomiona zostanie dnia 21 września 2021 r.)
  2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
  3. Opłacić składkę
  4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail

 

 

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:

  • wysokości składki,
  • warunków i zakresu ubezpieczenia,
  • wysokości świadczeń,
  • sposobie zgłaszania szkód,

znajdują się na stronie: cm.mentor.pl  

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 711), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.

pozostałe wiadomości