Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

 

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Paweł Zalewski – urodził się w Elblągu (1980 r.), w 2005 r. ukończył studia z zakresu fizjoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych za rozprawę pt. "Ocena czynnościowa układu autonomicznego u osób poddanych oddziaływaniu temperatur kriogenicznych". Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymał w 2015 r., na podstawie osiągnięcia, pt. "Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych". 

Od roku 2006 pracuje w CM UMK, od 2010 w Katedrze Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego CM UMK. Prof. Paweł Zalewski jest pierwszym absolwentem Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK, który uzyskał tytuł profesora. Tematyka prac badawczych, których jest inicjatorem i współautorem, jest odzwierciedleniem ewolucji drogi zawodowej: od fizjoterapii i medycyny fizykalnej do fizjologii stosowanej i klinicznej. Obecnie dominującym nurtem są badania w zakresie etiopatogenezy i terapii zespołu przewlekłego zmęczenia ME/CFS (liczne publikacje w tym zakresie). W latach 2011-2019, w ramach współpracy z ośrodkami badawczymi w Newcastle University oraz Oxford University, wielokrotnie przebywał na różnego rodzaju stażach i spotkaniach konsultacyjnych celem pogłębienia umiejętności badawczych i opracowywania publikacji naukowych. Doświadczenie badawcze zdobywał, m.in. w trakcie staży szkoleniowych w Wielkiej Brytanii (Newcastle University). Prof. Zalewski jest także laureatem grantów międzynarodowych, m.in"Ion channel dysfunction in the pathophysiology of Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome: diagnostic biomarkers, therapeutic targets and treatments" (The National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, Griffith University) czy Fellowship Award (Newcastle University), grantu na potrzeby realizacji badań w zakresie niefarmakologicznych metod terapii ME/CFS oraz The ME Association Research Grant, "Investigating factors present in plasma that modulate mitochondrial function in patients" with ME/CFS (Oxford University). Aktywnie działa jako przedstawiciel Polski w European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (CA:15111 EUROMENE, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technologicznych).

pozostałe wiadomości