Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Stypendium w ramach pomocy materialnej doktorantom

Skład komisji stypendialnej WNoZ dla doktorantów:


Generator wniosków

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni otwarty będzie od dnia 5 lutego 2020 r. od godz. 9.00. do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 15.00. Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Generator wniosków o przyznanie zapomogi pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej do dnia 3 marca 2020 r.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej.

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie do dnia 4 listopada 2019 do 15.00

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.
Generator wniosków o przyznanie zapomogi pozostanie otwarty do 30.09.2020 r.
Generator wniosków o stypendium rektora dla doktorantów otwarty będzie do 4 listopada 2020 r.
UWAGA !
Wnioski o stypendium socjalne nie będą przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca, tak jak w latach ubiegłych.

Dyżur Komisji Stypendialnej dla doktorantów WNoZ :

Miejsce składania wniosków:
Budynek F, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, pok. 18, ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz

Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach pomocy materialnej dla doktorantów składa się poprzez platformę USOSweb.

  1. Doktoranci/studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów/doktorantów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2019/2020
  2. Doktoranci/studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:
  1. Doktoranci/studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

W przypadku wątpliwości komisji stypendialnej w zakresie zasadności przyznania stypendium, komisja może prowadzić postępowanie także na podstawie niewymienionych wyżej dokumentów w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Doktoranci/Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączają aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 złZgodnie z art. 281(załącznik nr 2 ) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

Zarządzenie Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r.  – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (794 KB)

Zarządzenie Nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 października 2019 r. – zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (250 KB)

Wydziałowe kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium rektora

Dokumenty do pobrania:


UWAGA!

Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego gdy, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528,00 zł), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych a także osoby, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.