Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Stypendium w ramach pomocy materialnej doktorantom

Skład komisji stypendialnej WNoZ dla doktorantów:


Generator wniosków

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie do dnia 4 listopada 2019 do 15.00
Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.
Generator wniosków o przyznanie zapomogi pozostanie otwarty do 30.09.2020
Generator wniosków o stypendium rektora dla doktorantów otwarty będzie do 4 listopada
UWAGA !
Wnioski o stypendium socjalne nie będą przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca, tak jak w latach ubiegłych.

Dyżur Komisji Stypendialnej dla doktorantów WNoZ :

 


Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach pomocy materialnej dla doktorantów składa się poprzez platformę USOSweb.

Zgodnie z art. 281(załącznik nr 2 ) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

Zarządzenie Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r.  – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (794 KB)

Wydziałowe kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium rektora (wykaz w trakcie aktualizacji)

Dokumenty do pobrania:


UWAGA!

Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego gdy, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528,00 zł), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych a także osoby, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.