Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

ubezpieczenia-oc-i -nnw-studentów

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Samorząd Studencki podpisał z ubezpieczycielem ramową umowę, na podstawie której studenci mogą zawierać indywidualne umowy ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach.
więcej informacji >>


ZGŁASZANIE SZKODY
Szkodę można zgłosić: