Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-18
zpielinter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe realizowane są w klinikach/na oddziałach internistycznych.

  • praktyki wakacyjne (studia I stopnia kierunków PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO) odbywają się w wybranej przez studenta klinice /oddziale Szpitali Uniwersyteckich CM UMK (organizacja praktyki przez CM – zapisy w dziekanacie WNoZ) lub placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta, spełniającej określone kryteria – indywidualna organizacja praktyki przez studenta. W nazwie kliniki/oddziału musi zawierać się człon “internistyczny” lub “chorób wewnętrznych”, a cała placówka musi spełniać wymogi zawarte w arkuszu oceny placówki – informacje w sylabusie, arkusz do pobrania ze strony dziekanatu WNoZ).
  • praktyki śródroczne na studiach niestacjonarnych II stopnia (z przedmiotów: pielęgniarstwo nefrologiczne i pielęgniarstwo diabetologiczne odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta spełniającej określone kryteria – organizacja indywidualna praktyki przez studenta praktyki śródroczne na studiach dziennych:
    • z przedmiotu pielęgniarstwo nefrologiczne w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy)
    • z przedmiotu pielęgniarstwo diabetologiczne w Klinice Endokrynologii i Diabetologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy)

Programy praktyk

Samokształcenie

Wzory pism