Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-18
zpielinter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Studenckie Koło Naukowe

W związku z brakiem chętnych studentów działalność Koła w roku akademickim 2017/18 jest zawieszona. Koło zostanie reaktywowane, jeśli tylko pojawią się osoby deklarujące uczestnictwo.
ZAPRASZAMY!!!


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
PRZY
ZAKŁADZIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Przysłowie chińskie: Każdy krok zostawia ślad.

Koło naukowe jest organizacją studencką działającą w ramach Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu. SKN skupia studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie nauk medycznych, w tym pielęgniarstwa internistycznego.
Członkami koła mogą zostać studenci pielęgniarstwa, którzy chcą aktywnie włączyć się w jego pracę oraz realizować założone cele.

Opiekunami Studenckiego Koła Naukowego są:

 • dr n. med. Małgorzata Filanowicz
 • dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz

Celem koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego członków poprzez:

 1. Szerzenie idei działalności naukowej wśród studentów.
 2. Rozwijanie i pogłębianie wśród studentów zainteresowań w dziedzinie opieki pielęgniarskiej oraz problematyki zdrowia, choroby i jakości życia pacjentów.
 3. Kształtowanie i ukierunkowywanie zainteresowań studentów w zakresie pielęgnowania pacjentów z chorobami internistycznymi oraz działań ratujących życie.
 4. Promocja Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medium w Bydgoszczy na terenie miasta, a także działania na obszarze całej Polski.

Zadania Koła

 1. Propagowanie nowoczesnego i wykorzystującego pokrewne dziedziny medycyny podejścia do problemów pacjentów.
 2. Udział w studenckich i pielęgniarskich konferencjach naukowych.
 3. Współpraca z kołami naukowymi działającymi na terenie Collegium Medicum UMK oraz w ramach innych uczelni medycznych.
 4. Nawiązywanie kontaktów naukowych z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi w zakresie podejmowania działalności naukowo-badawczej.
 5. Rozpowszechnianie i publikowanie prac i informacji o działaniach członków Koła
 6. Integracja studentów różnych roczników na kierunkach Pielęgniarstwo.
 7. Samokształcenie członków koła na drodze publikacji prac naukowych oraz organizacji ćwiczeń praktycznych wykraczających poza ramy programowe studiów.
 8. Sporządzanie i pozyskiwanie materiałów dydaktycznych mających służyć jako pomoce dydaktyczne.
 9. Współpraca z absolwentami uczelni, a przede wszystkim z członkami Kół o podobnej tematyce.
 10. Przekazywanie chorym wiedzy w zakresie zdrowia i profilaktyki z zakresu chorób wewnętrznych w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe oraz środki innego przekazu.

Prace studentów

 1. E. Adamska, M. Filanowicz: Wspólna praca ochronie zdrowia popłaca – ratownik medyczny i pielęgniarka systemu w polskim państwowym ratownictwie medycznym jako dobry zespół terapeutyczny. Osetrovatel’stvo bez hranic IV . Ed. L. Kober, D. Zrubcova, A. Bratova. Zbornik plnych textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinarodnou ucast’ou. Belianske dni osetrovatel’stva. Tatranska Kotlina, 16-17 X 2014. Tatranska Kotlina: Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek, 2014
 2. M. Bartoszyńska, M. Filanowicz: Problemy pacjentów z pozapalną marskością wątroby wywołaną zapaleniem wątroby typu C. Osetrovatel’stvo bez hranic IV . Ed. L. Kober, D. Zrubcova, A. Bratova. Zbornik plnych textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinarodnou ucast’ou. Belianske dni osetrovatel’stva. Tatranska Kotlina, 16-17 X 2014. Tatranska Kotlina: Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek, 2014
 3. M. Filanowicz, K. Wiese, B. Cegła, E. Szynkiewicz: Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta po zabiegu rewaskularyzacji do funkcjonowania w życiu codziennym. Osetrovatel’stvo bez hranic IV . Ed. L. Kober, D. Zrubcova, A. Bratova. Zbornik plnych textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinarodnou ucast’ou. Belianske dni osetrovatel’stva. Tatranska Kotlina, 16-17 X 2014. Tatranska Kotlina: Slovenska komora sestier a porodnych asistentiek, 2014
 4. K. Echaust, M. Filanowicz: Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą nadciśnieniową. [W] R. Mroczkowska, B. Molka (red.): Współczesne pielęgniarstwo specjalistyczne: wiedza. Kompetencje, praktyka. T.2: Praktyka. Wydaw. DUX. Bytom 2015
 5. A. Felska, M. Filanowicz: Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. [W] R. Mroczkowska, B. Molka (red.): Współczesne pielęgniarstwo specjalistyczne: wiedza. Kompetencje, praktyka. T.2: Praktyka. Wydaw. DUX. Bytom 2015
 6. M. Filanowicz, A. Galinska, P. Pankiewicz: Pielęgnowanie pacjenta z rozpoznaniem raka trzustki. [W] R. Mroczkowska, B. Molka (red.): Współczesne pielęgniarstwo specjalistyczne: wiedza. Kompetencje, praktyka. T.2: Praktyka. Wydaw. DUX. Bytom 2015
 7. M. Filanowicz, J. Zybura, Danuta Ponczek: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu. Zdrowie w XXI w: wyzwania, problemy, dylematy… T. 2. Odpowiedzialni za całość, redakcja: B. Jankowiak, B. Kowalewska, H. Rolka. Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2015
 8. M. Filanowicz, F. Wesołowski, K. Parzych, V. Tomaszewicz: Zaburzenia odżywiania u osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem niedożywienia. Przegl. Nauk.-Metod.: Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2016: R 9, nr3, s.441-449
 9. M. Filanowicz, A. Kubicka: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po całkowitej resekcji żołądka w przebiegu raka żołądka [w] B. Kowalewska, B. Jankowiak (red.) Jakość życia w naukach medycznych i społecznych: t 1, Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2017

Działalność studencka

W roku 2014 w październiku studenci I roku studiów magisterskich zaprezentowali swoje prace na sesji plakatowej na IV Międzynarodowej Konferencji Bielańskie Dni Pielęgniarstwa, odbywającej się w Popradzie na Słowacji. Prace zostały opublikowane w monografii.

W latach 2015 oraz 2016 studenci brali udział w w organizacji I oraz II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego „Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Wszelkie pomysły, projekty, inicjatywa i pomoc będą bardzo mile widziane.