Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-31
zpielnin@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Koło Naukowe “NEURONAUKA”

Koło Naukowe “Neuronauka” działa przy Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Głównym celem działań jest rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego i neurochirurgicznego.

Opiekun:
dr n. med. mgr piel. Renata Jabłońska / dr hab. n. o zdr. mgr piel. Robert Ślusarz

Zarząd w roku akademickim 2018/2019:

Członkowie koła:

 • Marta Bielewicz
 • Kaja Książka
 • Patrycja Kunca
 • Magdalena Samsel
 • Anna Wronkowska

TEMATY PRAC BADAWCZYCH

 1. Jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym.
 2. Jakość życia chorych z chorobą nowotworową układu nerwowego.
 3. Udary mózgu – ocena funkcjonalna chorych.
 4. Zespoły bólowe kręgosłupa jako problem współczesnej cywilizacji.

PREZENTACJE PRAC NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. III Konferencja Naukowa z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy nt. NAUKI O ZDROWIU – KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU, Płock, 23.11.2016:
  • Filipska K.: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z padaczką – studium przypadku.
 2. V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Białowieża, 23-27.05.2007:
  • Jabłońska R., Ślusarz R., Frost K., Tafelski M., Grzelak L.: Stopień sprawności pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa – doniesienia wstępne.
  • Karabanowicz A., Ślusarz R., Jabłońska R., Królikowska A., Grzelak L.: Samoocena pielęgniarek neurochirurgicznych w zakresie wybranych aspektów opieki.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu, Bydgoszcz 20-21.04.2006:
  • Kruszyna K., Ślusarz R., Jabłońska R., Królikowska A., Grzelak L., Beuth W: Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z założonym drenażem zewnętrznym przestrzeni płynowych.
 4. Konferencja Naukowa Rozważania Kliniczne i opiekuńcze w Chorobach Układu Nerwowego, Lublin, 15-16.10.2005:
  • Jabłońska R., Ślusarz R., Grzelak L, Dopierała L., Swincow A., Beuth W.: Opieka neurochirurgiczna nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym na wszystkich etapach leczenia szpitalnego.
  • Jabłońska R., Ślusarz R., Grzelak L., Dopierała L., Swincow A., Beuth W.: Postępowanie pielęgniarskie nad chorym z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego.

PUBLIKACJE PRAC UCZESTNIKÓW KOŁA

 1. Jabłońska R., Sadowska M., Królikowska A., Haor B., Ślusarz R.: Wydolność funkcjonalna a czynniki ryzyka i zmienne socjodemograficzne u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu. Med. Health Sci. Rev. 2016: 2, 2: 65 – 72
 2. Jabłońska R., Peplińska D., Królikowska A., Haor B., Ślusarz R.: Jakość życia w przewlekłych schorzeniach układu nerwowego. [W:] Wieloaspektowość świadczeń zdrowotnych i kosmetologicznych. Głowacka M, Kochman D, Haor B., Gdak K (red.). Płock, PWSZ, 2016: 155-164
 3. Jabłońska R., Dybciak G., Królikowska A., Ślusarz R.: Wykorzystanie skal w ocenie chorych z tętniakiem mózgu – doniesienia wstępne. Probl. Pielęgn. 2015, 23, 2: 183-189
 4. Jabłońska R., Śliwińska M., Królikowska A., Ślusarz R.: Holistyczne ujęcie działań pielęgniarskich w chorobach infekcyjnych układu nerwowego. [W:] Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu. Haor B., Ślusarz R, Głowacka M (red.). Włocławek, WSHE, 2015: 279-290
 5. Jabłońska R., Wieczorkiewicz-Świtała Barbara, Królikowska A.: Jakość życia chorych z guzem układu nerwowego a rodzaj i umiejscowienie nowotworu. Pielęgn. Neurol. Neurochir. 2013, 2, 4:140-148
 6. Jabłońska R., Deptuła D., Królikowska A.: Wybrane aspekty neurochirurgicznej opieki pielęgniarskiej nad chorym z mielopatią szyjną. [W:] Współczesne pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu. Haor B., Ślusarz R (red.). Włocławek, WSHE, 2013: 104-111
 7. Jabłońska R., Osińska A., Królikowska A.: Leczenie operacyjne oraz rozwój pielęgniarstwa schorzeń układu nerwowego w aspekcie historycznym. [W:] Współczesne pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu. Haor B., Ślusarz R. (red.), Włocławek, WSHE, 2013: 112-120
 8. Jabłońska R., Gajewska P., Ślusarz R., Królikowska A: Ocena jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Probl Pielęgn 2012, 4: 442-453
 9. Kończal J., Jabłońska R., Ślusarz R., Królikowska A.: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w miastenii. [W:] Interdyscyplinarna opieka pielęgniarska w neurologii i neurochirurgii, Skrzypek-Czerko M., Ślusarz R. (red.). Gdańsk 2011: 255-268
 10. Dybciak G., Jabłońska R., Ślusarz R., Królikowska A.: Taktyka postępowania z chorym z tętniakiem tętnic mózgu – opis przypadku. [W:] Interdyscyplinarna opieka pielęgniarska w neurologii i neurochirurgii, Skrzypek – Czerko M., Ślusarz R. (red.). Gdańsk 2011: 237-254
 11. Karabanowicz A., Ślusarz R., Jabłońska R., Królikowska A., Grzelak L.: Samoocena pielęgniarek neurochirurgicznych w zakresie wybranych aspektów opieki. [W:] Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C., Lewko J. (red.): Problemy terapeutyczno – pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. Białystok 2007, Tom II: 123-128
 12. Jabłońska R., Ślusarz R., Frost K., Tafelski M., Grzelak L.: Stopień sprawności pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa – doniesienia wstępne. [W:] Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C., Lewko J. (red.): Problemy terapeutyczno – pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. Białystok 2007, Tom I: 348-353
 13. Kruszyna K., Ślusarz R., Jabłońska R., Królikowska A., Grzelak L., Beuth W: Procedura postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z założonym drenażem zewnętrznym przestrzeni płynowych. [W:] Leczenie, pielęgnowanie, zarządzanie – wybrane elementy opieki nad pacjentem, Konieczny J., Bartuzi Z. (red.), Bydgoszcz 2006: 443-447
 14. Jabłońska R.,, Ślusarz R., Grzelak L, Dopierała L., Swincow A., Beuth W.: Opieka neurochirurgiczna nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym na wszystkich etapach leczenia szpitalnego. Annales UMSC, Lublin 2005, 60,supl. 16, 7: 50-55
 15. Jabłońska R., Ślusarz R., Grzelak L., Dopierała L., Swincow A., Beuth W.: Postępowanie pielęgniarskie nad chorym z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego. Annales UMSC, Lublin 2005, 60,supl. 16, 7: 56-60