Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-31
zpielnin@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność organizacyjna

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w działalności organizacyjnej Uczelni m.in.:

 • praca w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • udział w egzaminach wstępnych na kierunki w Collegium Medicum,
 • organizowanie praktyk studenckich – śródrocznych i wakacyjnych,
 • udział w Komisjach powoływanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz CM i UMK,
 • udział w tematycznych zespołach roboczych Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Pracownicy Zakładu współpracują z wieloma jednostkami organizacyjnymi i naukowymi, m.in. z:

 • Ministerstwem Zdrowia (dr hab. Robert Ślusarz),
 • Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia (dr hab. Robert Ślusarz),
 • Departamentem Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia (dr hab. Robert Ślusarz),
 • Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr hab. Robert Ślusarz),
 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (dr hab. Robert Ślusarz),
 • Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (dr hab. Robert Ślusarz),
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (dr hab. Robert Ślusarz).