Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
zmedandr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne:
W ramach Zakładu Medycyny Rozrodu i Andrologii prowadzone są zajęcia dydaktyczne z położnictwa i opieki położniczej oraz położnictwa i pielęgniarstwa położniczego – wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne (kliniczne) ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu na następujących kierunkach:

POŁOŻNICTWO

    • 3-letnie studia stacjonarne I stopnia – kierunek Położnictwo
    • studia niestacjonarne I stopnia („pomostowe”) – kierunek Położnictwo

PIELĘGNIARSTWO

  • studia stacjonarne I stopnia (II rok)
  • studia niestacjonarne I stopnia (I i II rok)

Podstawowe zadanie z zakresu działalności dydaktycznej to przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy teoretycznej z zakresu teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania, podstaw pielęgniarstwa w położnictwie, ginekologii i neonatologii, celu i ogólnych zasad zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych wykonywanych przez położną.
Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu patofizjologii narządu rodnego kobiety, przebiegu ciąży fizjologicznej i patologicznej, roli i zadań położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą w przebiegu ciąży fizjologicznej i patologicznej, i wykształcenie personelu pielęgniarskiego o poszerzonej i nowoczesnej wiedzy medycznej wysokim poczuciem odpowiedzialności zawodowej pozwalającym na dalsze samokształcenie i zdobycie wykształcenia wyższego.

Położnictwo i Opieka Położnicza – przedmiot jest realizowany na II i III roku 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I stopnia („pomostowych”).
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
Praktyki wakacyjne odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta lub w wybranej klinice Położnictwa i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Położnictwo i Pielęgniarstwo Położnicze – przedmiot jest realizowany na I i II roku 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I stopnia („pomostowych”).
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
Praktyki wakacyjne odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta lub w wybranej klinice Położnictwa i Patologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozpoznawania problemów zdrowotnych kobiet i ich rodzin oraz przygotowanie do sprawowania opieki położniczej nad kobietą zdrową i chorą w różnym okresie jej życia.

Na zajęcia praktyczne studentów obowiązuje umundurowanie położnicze oraz obuwie zmienne.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z położnictwa i opieki położniczej oraz położnictwa pielęgniarstwa położniczego prowadzone są za pomocą następujących metod nauczania: wykładu konwersatoryjnego, ćwiczeń, zajęć praktycznych oraz metod aktywizujących: „burzy mózgów”, dyskusji dydaktycznej.
Stosowanie nowoczesnych materiałów i środków dydaktycznych – konspekty dydaktyczne do każdego tematu zajęć, foliogramy, modele, gry dydaktyczne, sprzęt multimedialny podnoszą efektywność nauczania.