Zakład Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
stmkpiez@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Szkolenie specjalizacyjne w ochronie zdrowia

Informacja dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419).

Specjalizację w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą podmioty, które uzyskały wpis na listę prowadzoną przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Lista podawana jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, dwa razy w roku, w terminie do dnia 1 kwietnia i do dnia 1 października każdego roku.
Aktualny wykaz jednostek prowadzących specjalizacje

Ośrodek wojewódzki w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia listy jednostek szkolących, podaje tę listę do publicznej wiadomości na terenie ośrodka.

Postępowanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane w jednostce szkolącej.

Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji składa do jednostki szkolącej wniosek według wzoru podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie podanym przez kierownika jednostki szkolącej do publicznej wiadomości.

Wzór wniosku o rozpoczęcie specjalizacji (28 KB)

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis dyplomu szkoły wyższej
 • życiorys
 • dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w danej dziedzinie
 • zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w przypadku osób ubiegających się o przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w § 13 rozporządzenia.

Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi podstawę do przystąpienia do specjalizacji.
Zgodnie z § 11
ust. 1 rozporządzenia specjalizację można odbywać na podstawie:

 1. umowy o pracę zawartej z jednostką szkolącą na czas nieokreślony lub określony, równy okresowi trwania specjalizacji;
 2. umowy o pracę zawartej z innym pracodawcą niż jednostka szkoląca i skierowania przez pracodawcę do jednostki szkolącej w celu odbycia specjalizacji;
 3. umowy cywilnoprawnej zawartej na czas trwania specjalizacji z jednostką szkolącą; poszerzonego o program specjalizacji programu dziennych studiów doktoranckich, prowadzonych przez uprawniony podmiot, w skład którego wchodzi jednostka szkoląca.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, zawiera z pracodawcą umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z odbywania specjalizacji.
 5. Niezależnie od sposobu odbywania specjalizacji kierownik jednostki szkolącej zawiera z osobą odbywającą specjalizację umowę o szkolenie określającą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji programu specjalizacji, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 pkt. 3.

Zgodnie z § 12 ust. 1. Do specjalizacji, z zastrzeżeniem § 13, może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie;
 3. złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, zwany dalej “wnioskiem”, do kierownika jednostki szkolącej i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 13 ust. 1. 1. Do specjalizacji może przystąpić także osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada inne kwalifikacje niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 2;
 2. wykonuje co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie;
 3. uzyskała zgodę Dyrektora Centrum, wydaną na wniosek osoby ubiegającej się o taką zgodę;
 4. złożyła wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 2, i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Wniosek składa się do ośrodka wojewódzkiego. Do wniosku dołącza się:
  1. podanie do Dyrektora Centrum uzasadniające wniosek;
  2. odpisy dyplomu szkoły wyższej oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
  3. opinię konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego w dziedzinie właściwej dla specjalizacji lub pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, potwierdzającą posiadane przez wnioskodawcę umiejętności oraz uwzględniającą potrzeby zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie na terenie danego województwa;
  4. opinię właściwego dla danej specjalności towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego.
 6. Ośrodek wojewódzki po sprawdzeniu formalnym dokumentów, o których mowa w ust. 2, przesyła je do Centrum.
 7. Dyrektor Centrum na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w § 8 ust. 1, wydaje zgodę na rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie lub odmawia jej wydania. Na odmowę wydania zgody przysługuje wnioskodawcy odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
 8. Osoba, o której mowa w ust. 1, która uzyskała zgodę Dyrektora Centrum na rozpoczęcie specjalizacji, może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 16.