Zakład Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
stmkpiez@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

O Studium

prof.dr hab. Jacek J. Klawe
Kierownik Studium: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe

Zakres działalności Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej opiera się na kształceniu podyplomowym w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zakres realizowanych działań obejmuje szkolenia specjalizacyjne oraz szkolenia w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i warsztatów, w dziedzinach szeroko rozumianej ochrony zdrowia.
Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia rozumiane są jako te, które zawarte są w wykazie dziedzin rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułów specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz dziedziny inne, regulowane m.in. w oparciu o: ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.; ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 grudnia 1996 r.; ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologa z dnia 8 czerwca 2001 r.; ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz innych odpowiednich aktów normatywno-prawnych mających zastosowanie w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia.

Kursy dokształcające organizowane w ramach działalności Studium skierowane są również do absolwentów innych kierunków związanych z ochroną zdrowia oraz absolwentów innych kierunków, których czynności zawodowe lub naukowe będą związane z ochroną zdrowia.

Absolwenci wszelkich form kształcenia realizowanego w ramach działalności dydaktycznej Studium otrzymują odpowiednie świadectwa i certyfikaty, nadające określone uprawnienia lub poświadczające zdobycie wskazanej wiedzy i umiejętności praktycznych. Rejestr wydanych świadectw i certyfikatów oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem kształcenia, prowadzi Studium w porozumieniu z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK.