II Katedra Kardiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Baza do prowadzenia badań naukowych

Oddział jest wyposażony w nowoczesne pracownie diagnostyczne, które stanowią doskonałą bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum UMK:

  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii wyposażona w ultranowoczesny angiograf umożliwiający diagnostykę naczyniową w obszarze kardiologii, chirurgii naczyniowej i angiologii, neurologii i neurochirurgii, a także wykonywanie terapeutycznych procedur inwazyjnych w wymienionych dziedzinach.
  • Pracownia Echokardiograficzna wyposażona jest w trzy echokardiografy umożliwiające wykonywanie na najwyższym poziomie diagnostyki kardiologicznej obejmującej echokardiografię przezklatkową, farmakologiczne próby obciążeniowe oraz badania przezprzełykowe z użyciem najnowocześniejszych metod obrazowania (echo 3D, Doppler tkankowy, niedoplerowskie metody obrazowania przepływu), a także wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie obwodowego układu tętniczego i żylnego oraz jeden echokardiograf kieszonkowy do szybkiej diagnostyki.
  • Pracownia Holterowska dysponująca nowoczesnym sprzętem do rejestracji i oceny 24-godzinnych zapisów EKG oraz całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego.
  • Pracownia Prób Wysiłkowych dysponująca sprzętem pozwalającym na wykonywanie kardiologicznych prób obciążeniowych na bieżni ruchomej oraz cykloergometrze
  • Pracownia Ergospirometrii – jedyna w regionie oferująca diagnostykę ergospirometryczną niezbędną między innymi w procesie diagnostycznym pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także umożliwiającą wykonywanie badań spirometrycznych.
  • Pracownia Testów Pochyleniowych wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt (Task Force Monitor) umożliwiający ciągłą „beat-to-beat” rejestrację ciśnienia tętniczego, krzywej elektrokardiograficznej, aktywności baroreceptorów oraz zmienności rytmu zatokowego. Unikalny w skali regionu sprzęt posiada także możliwość nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej z wykorzystaniem metody kardioimpedancji wykorzystywanej w prowadzeniu chorych z niewydolnością serca.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się salach dydaktycznych Kliniki, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny (rzutniki, tablice multimedialne) i dydaktyczny z urządzeniami do telemedycyny włącznie, umożliwiającymi m.in. przesyłanie dokumentacji medycznej i prowadzenie wideokonferencji. Klinika posiada również bibliotekę zawierającą publikacje naukowe z zakresu medycyny. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Kliniki Kardiologii w doskonale wyposażonych pracowniach diagnostycznych, jak i przy łóżku chorego.

Badania naukowe:

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne obejmujące wykłady, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Pracownicy Katedry prowadzą także badania naukowe finansowane w ramach grantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.