Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Regulamin zajęć praktycznych

Główne cele kształcenia praktycznego

W trakcie kształcenia praktycznego student powinien nabyć umiejętności obejmujące:

1) samodzielne wykonywanie zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta pediatrycznego,
z poszanowaniem i respektowaniem jego praw,

2) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dziecka,

3) promowanie zdrowia i edukację zdrowotną w populacji pediatrycznej,

4) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta pediatrycznego i jego rodziny,

5) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem,

6) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych,

7) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania,

8) wiedzę z zakresu Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego,

9) nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na opiekę nad dzieckiem przebywającym
w oddziale pediatrycznym.

Student ma obowiązek:

-posiadać w momencie rozpoczęcia zajęć praktycznych aktualne zaświadczenie do celów epidemiologicznych, ubezpieczenie NW, ubezpieczenie OC zawarte indywidualnie bądź grupowo na czas odbywania praktyk (student pokrywa samodzielnie koszty ubezpieczenia),

-zapoznać się i przestrzegać regulaminu Kliniki, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz instrukcji obsługi urządzeń medycznych,

-przestrzegać Karty Praw Pacjenta oraz zasad etyki zawodowej,

-posiadać odzież ochronną i obuwie (fartuch dwuczęściowy: marynarka, spódnica/spodnie; zmienne obuwie, niski obcas, stabilne),

-punktualnie przychodzić na zajęcia praktyczne,

-traktować podmiotowo pacjenta pediatrycznego, szanując jego godność oraz dbać o jego bezpieczeństwo,

-wykazać dbałość o aparaturę i sprzęt medyczny znajdujący się w Klinice,

-przestrzegać zasad reżimu sanitarnego i procedur medycznych obowiązujących w placówce,

-dbać o porządek,

-dokumentować odbywanie zajęć w placówce w dzienniku zajęć praktycznych (lista obecności) i dostarczyć ten dokument wraz z podpisaną książeczką zajęć praktycznych po skończeniu zajęć do sekretariatu Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego ,

– kulturalnie odnosić się do pacjentów, rodziców, personelu medycznego placówki i innych studentów.

Czynności zawodowe student wykonuje pod kierunkiem i za zgodą prowadzącego zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

W sytuacji ekspozycji zawodowej student ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie prowadzącego zajęcia.

Obecność studenta na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych jest obowiązkowa.
W przypadku absencji chorobowej (udokumentowanej zwolnieniem lekarskim) lub nieobecnością z ważnych przyczyn losowych, student zobowiązany jest do odpracowania opuszczonych godzin w czasie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Student ma prawo do:

-właściwie zorganizowanego procesu kształcenia podczas zajęć praktycznych,

-30 minut przerwy na spożycie posiłku w miejscu i czasie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia,

-obiektywnej oceny postępów w nauce,

-rozwijania swoich zainteresowań zawodowych.

Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej jest:
-obecność studenta na zajęciach praktycznych wynikających z harmonogramu,

-uzyskanie pozytywnych ocen z wiadomości i umiejętności wynikających ze szczegółowego programu zajęć praktycznych,

-właściwa postawa wobec pacjentów, personelu, innych studentów,

-poświadczenie w dzienniku praktyk zaliczenia zajęć praktycznych i obecności na liście obecności.

Zabrania się studentom:

-noszenia biżuterii na rękach i mocnego makijażu

-palenia papierosów, picia alkoholu, przyjmowania narkotyków w czasie odbywania zajęć oraz w trakcie pobytu na terenie placówki

-zabierania sprzętu, leków z placówki

-samodzielnego wykonywania zleceń lekarskich bez nadzoru i porozumienia z prowadzącym zajęcia

-fotografowania i nagrywania pacjentów

-udzielania informacji pacjentom i ich rodzinom na temat stanu zdrowia i procesu leczenia pacjenta