Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Kierunek Pielęgniarstwo, studia I stopnia

Nazwa przedmiotu  PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 25
Ćwiczenia: 200
Zajęcia praktyczne: 40
Praktyki: 120
Samokształcenie:20
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – Pracownie umiejętności pielęgniarskich ul. Łukasiewicza 1, pracownie p. 82, 83, 84
Zajęcia praktyczne – 20 godzin sale symulacji wysokiej wierności p 73 ul Łukasiewicza i CSM ul Kurpińskiego 19;
60 godzin Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
Praktyki: w szpitalach spełniających wymagane kryteria
Samokształcenie – wymagania Port-folio
w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia w Centrum Symulacji medycznych – ul Kurpińskiego 19 w Pracowni nauczania umiejętności technicznych – ćwiczenie procedur zgodnie z listami kontrolnymi, lub
Opracowanie uzgodnionych z opiekunem tematów dotyczących opieki nad pacjentem w zaburzeniach zdrowia – prezentacjaKryteria oceny prezentacji:
– zgodność treści z tematem
– poprawność merytoryczna treści
– odwołanie się do źródeł i bibliografii
– estetyka i atrakcyjność
– sposób przekazu
Regulamin dydaktyczny Obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach zajęć
Systematyczna ocena wiedzy, umiejętności i postaw wg kryteriów i list kontrolnych
Egzamin końcowy:
test – 40 pytań obejmujących wiedzę z wykładów i zagadnienie teoretyczne z ćwiczeń
egzamin OSCE –obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady:
dr n. med. Mirosława Felsmann
Ćwiczenia i zajęcia w salach symulacji
dr n. med. Mirosława Felsmann, dr n. med. Marzena Humańska, dr n. med. Danuta Ponczek, dr hab. n. med. Mariola Głowacka, dr n. o zdr. Katarzyna Betke, mgr Halina Idczak, mgr Agata Ulenberg
Zajęcia praktyczne:
mgr Beata Foksińska, mgr Renata Tyszka, mgr Dorota Jarolewska-Cioch, mgr Katarzyna Kruszyna, mgr Katarzyna Ulaszewska, mgr Marzena Kowalczyk, mgr Dorota Tarasiuk, mgr Beata Baron, lic. Jolanta Pliszczyńska, lic. Mariola Gierczak, mgr Marcin Popiński
Nazwa przedmiotu  BADANIA FIZYKALNE
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 10
Ćwiczenia: 30
Samokształcenie: 5
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – Pracownie umiejętności pielęgniarskich – ul. Łukasiewicza 1, pracownie p. 82, 83, 84
Samokształcenie – wymagania Temat opracowania prezentacji uzgodniony z nauczycielem prowadzącym

Kryteria oceny prezentacji:
– zgodność treści z tematem
– poprawność merytoryczna treści
– odwołanie się do źródeł i bibliografii
– estetyka i atrakcyjność
– sposób przekazu

Regulamin dydaktyczny Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach
Systematyczna ocena wiedzy, umiejętności wg. kryteriów:
5 pkt. Badanie przeprowadzone systematycznie, dokładnie, zgodnie z lista kontrolną
3 pkt. Badanie niezupełnie systematyczne. Kolejność badania nie tak dobra, ale wszystkie elementy są zrealizowane
1 pkt. Cały proces nieuporządkowany. Uwaga zwrócona na pewne obszary, całościowy aspekt pominiętyZaliczenie z oceną – test końcowy
Test wiadomości – 60% pozytywnych odpowiedziUmiejętności – wykonanie badania
Samokształcenie
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady: …

Ćwiczenia:
dr n. med. Marzena Humańska, dr n. med. Danuta Ponczek, dr hab. n. med. Mariola Głowacka, dr n. o zdr. Katarzyna Betke,  mgr Agata Ulenberg

Kierunek Pielęgniarstwo, studia II stopnia

Nazwa przedmiotu   TEORIA PIELĘGNIARSTWA
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 15
Ćwiczenia: 15
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – sale ćwiczeniowe
Regulamin dydaktyczny Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach
Systematyczna ocena wiedzy, umiejętności wg. kryteriów
Egzamin – pisemny – test wielokrotnego wyboru, wielokrotnej odpowiedzi, uzupełnień
Test zawiera 40 pytań
Student może uzyskać 83 punkty
Minimalna wymagana ilość punktów 55
55-60 ocena 3.0
61-66 ocena 3.5
67-72 ocena 4.0
73-78 ocena 4.5
78-83 ocena 5.0
Warunki zaliczenia przedmiotu:
– Aktywny udział w ćwiczeniach
– praca w zespołach nad projektem
– analiza przypadku z zastosowaniem teorii pielęgniarstwa
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr n. med. Mirosława Felsmann
Nazwa przedmiotu   PIELĘGNIARSTWO EUROPEJSKIE
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 10
Ćwiczenia: 10
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – sale ćwiczeniowe
Regulamin dydaktyczny Metody i kryteria oceniania
– egzamin – test (min. 60% punktów do pozytywnego złożenia egzaminu)
– ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
– zaliczenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności
– 100% obecność na zajęciach
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr hab. n. med. Mariola Głowacka
Nazwa przedmiotu   USTAWODAWSTWO ZAWODOWE
Wymiar godzin do realizacji Wykłady 10
Ćwiczenia 10
Miejsce odbywania zajęć Sale dydaktyczne ogólnouczelniane
Regulamin dydaktyczny Metody i kryteria oceniania
– 
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
– zaliczenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności
– 100% obecność na zajęciach
– Egzamin ustny – student odpowiada na 3 wylosowane pytania, za każde pytanie uzyskuje max 5 pkt., zaliczenie jeśli suma pkt wynosi min. 70%, czyli 10 pkt.
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr n. med. Marzena Humańska
Nazwa przedmiotu   EUROPEJSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK
Wymiar godzin do realizacji Ćwiczenia 10
Miejsce odbywania zajęć Sale dydaktyczne ogólnouczelniane
Regulamin dydaktyczny Metody i kryteria oceniania
– zaliczenie z oceną – test
– ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
– 100% obecność na zajęciach
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr hab. n. med. Mariola Głowacka

Załączniki:

 1. Kryteria oceny umiejętności pielęgniarskich (95 KB)
 2. Skala weryfikacji kompetencji społecznych (60 KB)
 3. Kryteria oceny studium przypadku (procesu pielęgnowania) (59 KB)
 4. Kryteria oceny prezentacji multimedialnej (60 KB)
 5. Kryteria oceny projektu (60 KB)
 6. Stacje OSCE (391 KB)

Pracownicy na umowach zlecenie – opiekunowie zajęć praktycznych z zakresu Podstaw Pielęgniarstwa:

 • mgr Beata Foksińska
 • mgr Renata Tyszka
 • mgr Dorota Jarolewska-Cioch
 • mgr Katarzyna Kruszyna
 • mgr Katarzyna Ulaszewska
 • mgr Marzena Kowalczyk
 • mgr Dorota Tarasiuk
 • mgr Beata Baron
 • lic. Jolanta Pliszczyńska
 • lic. Mariola Gierczak
 • mgr Marcin Popiński