Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Kierunek Pielęgniarstwo, studia I stopnia

Nazwa przedmiotu  PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 25
Ćwiczenia: 180
Zajęcia praktyczne: 40
Praktyki: 120
Samokształcenie:
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – Pracownie umiejętności pielęgniarskich ul. Łukasiewicza 1, pracownie p. 82, 83, 84
Zajęcia praktyczne – Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Praktyki: w szpitalach spełniających wymagane kryteria

Samokształcenie – wymagania Port-folio
Opracowanie uzgodnionych z opiekunem tematów dotyczących opieki nad pacjentem w zaburzeniach zdrowia – prezentacjaKryteria oceny prezentacji:
– zgodność treści z tematem
– poprawność merytoryczna treści
– odwołanie się do źródeł i bibliografii
– estetyka i atrakcyjność
– sposób przekazu
Regulamin dydaktyczny Systematyczna ocena wiedzy, umiejętności i postaw wg kryteriów

Obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach zajęć
Egzamin końcowy – test 120 pytań
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady:
dr n. med. Mirosława Felsmann

Ćwiczenia:
dr n. med. Mirosława Felsmann, dr n. med. Marzena Humańska, dr n. med. Danuta Ponczek, dr n. med. Mariola Głowacka, mgr Agata Kosobucka, mgr Agata Ulenberg

Zajęcia praktyczne:
mgr Beata Foksińska, mgr Joanna Dąbrowska, mgr Brygida Karasiewicz, mgr Katarzyna Ulaszewska, mgr Dorota Jarolewska, mgr Marzena Kowalczyk, mgr Katarzyna Kruszyna, mgr Dorota Tarasiuk, mgr Katarzyna Piotrowska, mgr Joanna Rogalska, mgr Renata Tyszka

Nazwa przedmiotu  BADANIA FIZYKALNE
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 10
Ćwiczenia: 20
Samokształcenie: 15
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – Pracownie umiejętności pielęgniarskich – ul. Łukasiewicza 1, pracownie p. 82, 83, 84
Samokształcenie – wymagania Temat opracowania prezentacji uzgodniony z nauczycielem prowadzącym

Kryteria oceny prezentacji:
– zgodność treści z tematem
– poprawność merytoryczna treści
– odwołanie się do źródeł i bibliografii
– estetyka i atrakcyjność
– sposób przekazu

Regulamin dydaktyczny Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach
Systematyczna ocena wiedzy, umiejętności wg. kryteriów:
5 pkt. Badanie przeprowadzone systematycznie, dokładnie, zgodnie z lista kontrolną
3 pkt. Badanie niezupełnie systematyczne. Kolejność badania nie tak dobra, ale wszystkie elementy są zrealizowane
1 pkt. Cały proces nieuporządkowany. Uwaga zwrócona na pewne obszary, całościowy aspekt pominięty

Zaliczenie z oceną – test końcowy
Test wiadomości – 60% pozytywnych odpowiedzi

Umiejętności – wykonanie badania
Samokształcenie

Osoby prowadzące zajęcia Wykłady: …

Ćwiczenia:
dr n. med. Marzena Humańska, dr n. med. Danuta Ponczek, dr n. med Mariola Głowacka, mgr Agata Kosobucka, mgr Agata Ulenberg

Kierunek Pielęgniarstwo, studia II stopnia

Nazwa przedmiotu   TEORIA PIELĘGNIARSTWA
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 10
Ćwiczenia: 20
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – sale ćwiczeniowe
Regulamin dydaktyczny Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach
Systematyczna ocena wiedzy, umiejętności wg. kryteriów
Egzamin – pisemny – test wielokrotnego wyboru, wielokrotnej odpowiedzi, uzupełnień
Test zawiera 40 pytań
Student może uzyskać 83 punkty
Minimalna wymagana ilość punktów 55
55-60 ocena 3.0
61-66 ocena 3.5
67-72 ocena 4.0
73-78 ocena 4.5
78-83 ocena 5.0

Warunki zaliczenia przedmiotu:
– Aktywny udział w ćwiczeniach
– praca w zespołach nad projektem
– analiza przypadku z zastosowaniem teorii pielęgniarstwa

Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr n. med. Mirosława Felsmann
Nazwa przedmiotu   PIELĘGNIARSTWO EUROPEJSKIE
Wymiar godzin do realizacji Wykłady: 10
Ćwiczenia: 10
Miejsce odbywania zajęć Wykłady – sale wykładowe
Ćwiczenia – sale ćwiczeniowe
Regulamin dydaktyczny Metody i kryteria oceniania 
– egzamin – test (min. 60% punktów do pozytywnego złożenia egzaminu)
– ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
– zaliczenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności
– 100% obecność na zajęciach
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr n. med. Mariola Głowacka
Nazwa przedmiotu   USTAWODAWSTWO ZAWODOWE
Wymiar godzin do realizacji Wykłady 10
Ćwiczenia 10
Miejsce odbywania zajęć Sale dydaktyczne ogólnouczelniane
Regulamin dydaktyczny Metody i kryteria oceniania
– 
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
– zaliczenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności
– 100% obecność na zajęciach
– Egzamin ustny – student odpowiada na 3 wylosowane pytania, za każde pytanie uzyskuje max 5 pkt., zaliczenie jeśli suma pkt wynosi min. 70%, czyli 10 pkt.
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr n. med. Marzena Humańska
Nazwa przedmiotu   EUROPEJSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK
Wymiar godzin do realizacji Ćwiczenia 10
Miejsce odbywania zajęć Sale dydaktyczne ogólnouczelniane
Regulamin dydaktyczny Metody i kryteria oceniania
– zaliczenie z oceną – test
– ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
– 100% obecność na zajęciach
Osoby prowadzące zajęcia Wykłady i ćwiczenia: dr n. med. Mariola Głowacka

Załączniki:

 1. Kryteria oceny umiejętności pielęgniarskich (95 KB)
 2. Skala weryfikacji kompetencji społecznych (60 KB)
 3. Kryteria oceny studium przypadku (procesu pielęgnowania) (59 KB)
 4. Kryteria oceny prezentacji multimedialnej (60 KB)
 5. Kryteria oceny projektu (60 KB)
 6. Stacje OSCE (391 KB)

Pracownicy na umowach zlecenie – opiekunowie zajęć praktycznych z zakresu Podstaw Pielęgniarstwa:

 • mgr Joanna Dąbrowska
 • mgr Beata Foksińska
 • mgr Dorota Jarolewska
 • mgr Brygida Karasiewicz
 • mgr Marzena Kowalczyk
 • mgr Katarzyna Kruszyna
 • mgr Katarzyna Piotrowska
 • mgr Joanna Rogalska
 • mgr Dorota Tarasiuk
 • mgr Renata Tyszka
 • mgr Katarzyna Ulaszewska