Zakład Podstaw Opieki Położniczej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-04
ppop@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej jest jednostką naukowo-dydaktyczną, realizującą proces kształcenia studentów kierunku Położnictwo, studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z zakresu nauki zawodu położnej, w tym zajęcia teoretyczne i kształcenie praktyczne z przedmiotów:

 • Podstawy Opieki Położniczej,
 • Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu,
 • Opieka nad Kobietą i jej Rodziną w Sytuacjach Szczególnych.

Działalność dydaktyczna Pracowni Podstaw Opieki Położniczej skupiona jest na:

 • Zapoznaniu studentów z teoretycznymi podstawami opieki położniczej i ginekologicznej oraz z zakresem i charakterem opieki pielęgniarskiej i położniczej w odniesieniu do odbiorców usług położnej – kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie.
 • Przygotowaniu studentów do podstawowej oceny stanu zdrowia i sytuacji położniczej ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz oceny stanu zdrowia kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie, a także określania problemów pielęgnacyjnych, doboru właściwych metod i technik pielęgnacji dostosowanych do ich stanu.
 • Zapoznaniu studentów z teoretycznymi podstawami stosowanych technik położniczych i zasadami prowadzenia porodu oraz kształtowaniu umiejętności wykonywania podstawowych technik położniczych, prowadzenia porodu prawidłowego i asystowania podczas porodu zabiegowego.
 • Kształtowaniu umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad rodzącą, położnicą i noworodkiem w sali porodowej – doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i prowadzeniu porodu oraz dokumentowaniu opieki położniczej, przebiegu porodu.
 • Przygotowaniu do realizowania specjalistycznej opieki nad rodzącą i jej rodziną w okresie okołoporodowym zgodnie z aktualnymi procedurami i standardami.
 • Przygotowanie studentów do rozpoznawania stanów zagrożenia życia w okresie okołoporodowym oraz realizowania specjalistycznej opieki położniczej.
 • Zapoznaniu studentów z zagadnieniami związanymi z opieką nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych: po narodzinach dziecka chorego, stracie dziecka, noworodka urodzonego przedwcześnie, wsparcie, komunikacja i organizowanie pomocy w sytuacji trudnej i szczególnej.
 • Zapoznaniu z zagadnieniami związanymi z realizowaniem opieki nad rodziną w okresie okołoporodowym.
 • Zapoznaniu z obowiązującymi procedurami, standardami i rekomendacjami dotyczących postępowania diagnostycznego i leczniczego w sytuacji narodzin dziecka.
 • Przygotowywaniu pomocy dydaktycznych – opracowanie szczegółowych programów nauczania, efektów kształcenia oraz konspektów do zajęć (programów nauczania, konspektów zajęć, materiałów do zajęć np. PowerPoint), pomocy dydaktycznych, egzaminów testowych oraz Egzaminów Dyplomowych dla I i II stopnia, itp.)
 • Kierowaniu pracami licencjackimi i magisterskimi na kierunku Położnictwo studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.