Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Studia doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kurylak

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) od roku akademickiego 2019/2020 zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zapraszamy na stronę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: https://www.phd.umk.pl/amb/


Przedstawiciele doktorantów w komisjach


OGŁOSZENIE

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/21 mogą zapoznać się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich- szczegółowe informacje-terminy  (581 KB)

UWAGA – w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu (COVID-19), zgodnie z wytycznymi JM Rektora UMK w Toruniu, informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 zaliczenie roku przez kierownika studiów doktoranckich  (zgodnie z par. 25 Regulaminu studiów doktoranckich), może odbyć się na podstawie: 

Aby uzyskać zaliczenie II, III roku studiów doktoranckich należy do dnia 20 września złożyć następujące dokumenty:

 1. kopii karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych (wydrukowanej z systemu UFI);
 2. sprawozdania rocznego z pracy naukowej (z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, wykaz publikacji, udział w konferencjach, itp.) poświadczone przez opiekuna naukowego oraz doktoranta;
 3. karty okresowych osiągnięć doktoranta (wydruk z systemu USOS – przygotowuje pracownik dziekanatu)

Aby uzyskać zaliczenie IV roku studiów doktoranckich należy do dnia 20 września złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie z ramowym planem studiów doktoranckich) w roku akademickim 19/20 w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu (COVID-19) oraz zgodnie z wytycznymi JM Rektora UMK w Toruniu, informujemy, że rozliczenie roku odbędzie się na podstawie karty egzaminacyjnej z systemu USOS
 2. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych (wydrukowanej z systemu UFI);
 3. sprawozdanie roczne z pracy naukowej (z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, wykaz publikacji, udział w konferencjach, itp.) poświadczone przez opiekuna naukowego oraz doktoranta:
 4. wykaz publikacji za cały okres studiów (należy podać autorstwo, tytuł, źródło, rok wydania)- wykaz z biblioteki:bibliografia@cm.umk.pl  – do biblioteki proszę zwrócić się z prośbą e-mailowo
  1. prace opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej
  2. prace opublikowane, posiadające punkty MNiSW
  3. rozdziały w podręcznikach, skryptach, monografiach
 5. wykaz czynnego udziału w konferencjach naukowych (należy podać autorstwo plakatu lub prezentacji a także czas i miejsce wystąpienia):
  1. udział czynny w konferencjach zagranicznych
  2. udział czynny w konferencjach krajowych
 6. krótką opinię opiekuna naukowego z działalności dydaktycznej doktoranta, z oceną w skali od 0 do 2 punktów
 7. kartę obiegową wypełniamy online w USOSweb od roku akademickiego 2019/20, po uprzednim poinformowaniu telefonicznie lub e-mailowo pracownika do obsługi studiów doktoranckich.

Wszystkie w/w dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu WNoZ wyłącznie drogą e-mailową na adres: szczesniakj@cm.umk.pl lub pocztą.

Jednocześnie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, złożenie indeksu przez doktoranta nie jest wymagane. 


PRACA DZIEKANATU

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym sprawy doktoranckie/studenckie będą
realizowane drogą mailową lub telefoniczną do odwołania.


KORONAWIRUS – AKTUALNOŚCI:  – https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

UWAGA!

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 art.63 pkt.7 ,, W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów”.

 ZDALNE NAUCZANIE – akty prawne:

-Zarządzenie Nr 178 Rektora UMK w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26886

-Zarządzenie Nr 151 Rektora UMK w Toruniu z dnia 13 lipca  2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 109 Rektora UMK w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

-Zarządzenie Nr 147 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/21 https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26829

– Zarządzenie Nr 89 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26723

– Zarządzenie Nr 88 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS -CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4886-zarzadzenie-rektora-umk-z-30-kwietnia.html

– Zarządzenie Nr 17 Kanclerza UMK w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 4 do 31 maja 2020 r. https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26720

– Zarządzenie Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26713

– Zarządzenie Nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 27 kwietnia 2020 r do 3 maja 2020 r https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26714

– Zarządzenie Nr 60 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26698

– Zarządzenie Nr 59 Rektora UMK w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26697

– Zarządzenie Nr 38 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/38_zapobieganie_rozprzestrzeniania_sie_1585047152.pdf

– Zarządzenie Nr 39 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/39_organizacja_zajec_dydaktycznych_1585047164_1.pdf

 ZDALNE NAUCZANIE -WYKAZ ZAJĘĆ

Studia doktoranckie – w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu

FORMULARZ – PROŚBA O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ FORMY EGZAMINU/ZALICZENIA ZE STACJONARNEJ NA ZDALNĄ>>

PROŚBA O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ FORMY EGZAMINU (13 KB)

PYTANIA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA: elearningwnoz@cm.umk.pl

KOMUNIKATY DZIEKANA Komunikat nr 1 Dziekana WNoZ (2,11 MB) Komunikat nr 2 Dziekana WNoZ (1,48 MB)


Ogłoszenia

UWAGA DOKTORANCI!!!

Uprzejmie przypominamy, że wg przepisów Ustawy z 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – przewody doktorskie otwarte przed dniem 30.04.2019 r. muszą zakończyć się nadaniem stopnia doktora do dnia 31.12.2022 r. Wszystkie niezakończone przewody zostaną automatycznie zamknięte w styczniu 2023 roku bez względu na poziom zaawansowania przewodu.


Ubezpieczenia OC i NNW

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnikom studiów doktoranckich zaleca się wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna) i NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem  mogą opłacić składkę ubezpieczeniową (InterRisk, Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) w Klubie Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.

Warunki ubezpieczenia

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy doktorantów na II Edycję Konferencji dla Młodych Naukowców – Nowe Trendy w Badaniach Naukowych-Wystąpienie Młodego Naukowca za pośrednictwem internetu – 20-22.11.2020 r.,VIII Edycję Konferencji dla Młodych Naukowców – Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki. Szczegółowe informacje:Zaproszenie (3,94 MB)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy doktorantów na VII Edycję Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki, Gdańsk 05.09.2020 (rekrutacja do 30.06.2020). Szczegółowe informacje: Zaproszenie (4,27 MB)

Szanowni Państwo,

W imieniu Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zapraszamy wszystkich Studentów i Doktorantów do
czynnego udziału w XVII konferencji ,,PROFILAKTYKA W MEDYCYNIE”, która odbędzie się 23.10.2020 w Auli im. Prof. W. Zahorskiego (Katowice-Ligota ul. Medyków 18). Szczegółowe informacje:Zaproszenie (20 KB)

Konferencję organizuje Katedra i Klinika Kardiologii SUM w Górnośląskim
Centrum Medycznym oraz nasza Rada Samorządu Doktorantów SUM.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji będą zamieszczone na stronie
http://doktoranci.sum.edu.pl/

Formularz rejestracyjny –
https://frkat.sum.edu.pl/profilaktyka-w-medycynie-xvii?fbclid=IwAR2KhsExMpw8rSgqg5SkLMR0e9WHZsvJGjVEmirOyYPhRMRvOUNVqrjWno0


Zgodnie z § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 173 Rektora UMK w Toruniu w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 mogą zapoznać się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich w dniach: 25.10.2019 r. do 05.11.2019 r. (Dziekanat WNoZ budynek F, parter pok. 18 w godz. 9.00-14.00).


Ze względów organizacyjnych oraz w celu właściwej realizacji przepisów i terminów wynikających z nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie przyjmował wnioski o wszczęcie przewodów doktorskich wyłącznie do dnia 15 marca 2019 r.

Obsługa administracyjna osób zainteresowanych wszczęciem przewodów doktorskich oraz przyjmowanie dokumentów dot. przeprowadzenia przewodów – pok. 14 od poniedziałku do piątku, poza środą wyłącznie w godzinach 8.00-10.00


Odbiór decyzji stypendialnych:

– stypendium projakościowe

W dniu 12-13.12.2019 r., w godz. 8.00- 15.00 w Dziekanacie WNoZ, budynek F, parter. pok. 18. Decyzje należy odbierać osobiście lub za upoważnieniem.

Odebranie decyzji stypendialnej jest warunkiem wypłacenia stypendium.

Upoważnienie do odebrania decyzji do pobrania:

załącznik 7 (184 KB)