Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Studia doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kurylak


Przedstawiciele doktorantów w komisjach


Ubezpieczenia OC i NNW

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnikom studiów doktoranckich zaleca się wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna) i NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem  mogą opłacić składkę ubezpieczeniową (InterRisk, Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) w Klubie Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.

Warunki ubezpieczenia


Ogłoszenia

Ze względów organizacyjnych oraz w celu właściwej realizacji przepisów i terminów wynikających z nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie przyjmował wnioski o wszczęcie przewodów doktorskich wyłącznie do dnia 15 marca 2019 r.

Obsługa administracyjna osób zainteresowanych wszczęciem przewodów doktorskich oraz przyjmowanie dokumentów dot. przeprowadzenia przewodów – pok. 14 od poniedziałku do piątku, poza środą wyłącznie w godzinach 8.00-10.00


Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej zapraszają studentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu na wykłady otwarte z udziałem zaproszonych gości w terminach:

05.12.2018, w godzinach 10.00 – 17.30 Duchowość w medycynie (prof. Richard Groves, prof. Philip Larkin); miejsce: Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, SU nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 2 piętro sala 2.003

07.12.2018  w godzinach 13.00-18.00 Całościowa opieka nad pacjentem – badania naukowe (prof. Richard Groves, prof. Philip Larkin) miejsce: Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, SU nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 2 piętro sala 2.003

08.12.2018 w godzinach 9.00-18.00 Wykłady otwarte dla uczestników studiów doktoranckich WNoZ podczas konferencji Zimowy Szczyt Medycyny Paliatywnej 2018; miejsce: Hotel Holiday Inn ul. Grodzka 36, Bydgoszcz

Na wyżej wymienione wykłady obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 525853461.


Odbiór decyzji stypendialnych: 6-7.12.2018 r. w godz. 9.00-15.00 w Dziekanacie WNoZ, budynek F, parter. pok. 18. Decyzje należy odbierać osobiście. Odebranie decyzji stypendialnej jest warunkiem wypłacenia stypendium.


Zgodnie z § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 173 Rektora UMK w Toruniu w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 mogą zapoznać się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich w dniach: 26.10.2018 r. oraz 29.10.2018 r. (Dziekanat WNoZ budynek F, parter pok. 18 w godz. 9.00-14.00).