Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Studia doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kurylak


Przedstawiciele doktorantów w komisjach


Ubezpieczenia OC i NNW

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnikom studiów doktoranckich zaleca się wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna) i NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem  mogą opłacić składkę ubezpieczeniową (InterRisk, Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) w Klubie Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.

Warunki ubezpieczenia


KORONAWIRUS – AKTUALNOŚCI:  – https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

 ZDALNE NAUCZANIE – akty prawne:
– Zarządzenie nr 38 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/38_zapobieganie_rozprzestrzeniania_sie_1585047152.pdf
– Zarządzenie nr 39 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/39_organizacja_zajec_dydaktycznych_1585047164_1.pdf

ZDALNE NAUCZANIE – WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
– w trakcie tworzenia

 PYTANIA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA:

elearningwnoz@cm.umk.pl

PRACA DZIEKANATU

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym sprawy studenckie będą
realizowane jedynie drogą mailową lub telefoniczną do odwołania.

KOMUNIKATY DZIEKANA

Komunikat nr 1 Dziekana WNoZ (2,11 MB)

Komunikat nr 2 Dziekana WNoZ (1,48 MB)

Ogłoszenia

UWAGA DOKTORANCI!!!
Uprzejmie przypominamy, że wg przepisów Ustawy z 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – przewody doktorskie otwarte przed dniem 30.04.2019 r. muszą zakończyć się nadaniem stopnia doktora do dnia 31.12.2021 r. Wszystkie niezakończone przewody zostaną automatycznie zamknięte w styczniu 2022 roku bez względu na poziom zaawansowania przewodu.

Zapraszamy doktorantów i doktorów do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH: KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW nt.

Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie młodego naukowca II edycja, Gdańska – Katowice – Lublin – Wrocław – Poznań ( marzec – kwiecień 2020).

Rekrutacja na stronie www.creativetime.pl    do 24.01.2020 r.

Zapraszamy również na konferencję Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów, VIII Edycja Kraków ( 25.04.2020) – Warszawa ( 09.05.2020).

Rekrutacja na stronie www.doktorant.com.pl do 31.01.2020.


Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości składania wniosków do drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019.

W załączeniu przesyłamy komunikat na stronę internetową (komunikat programu Iwanowskiej 2019) , ulotkę w wersji elektronicznej (program im. Iwanowskiej 2019) 

Informacje o otwartym naborze znajdują się również na stronie internetowej NAWA. LINK: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr Serafin; e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46 Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest Pani Renata Czeladko; e-mail: renata.czeladko@nawa.gov.pl; + 48 22 390 35 85


Informujemy o wyborach delegata do Uczelnianej Rady Doktorantów UMK na WNoZ.

Pierwsza tura wyborów odbędzie się 21.11.2019 r., godz.16.45, sala nr 4 biblioteka medyczna CM UMK, w przypadku niewyłonienia zwycięzcy II tura wyborów godz. 17.00.

Na podstawie § 11 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK uprawnieni do czynnego i biernego prawa wyborczego są wszyscy doktoranci wydziału, na którym odbywają się wybory. Zgłoszenie kandydatur ma miejsce w trakcie zebrania wyborczego.

2019.11.06 Obwieszczenie wyborcze do URD delegata WNoZ (1) (582 KB)

Zapraszamy


Szanowni Państwo,

Dyrektorzy oraz organizatorzy dwudziestego kongresu „New Frontiers in Interventional Cardiology” zapraszają studentów oraz doktorantów studiów medycznych do wzięcia udziału w konkursie „APPLICATION OF 3D PRINTING, AUGMENTED REALITY/VIRTUAL REALITY IN CARDIOLOGY, INTERVENTIONAL CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR IMAGING”

Szczegółowe informacje>> (386 KB)

Zaproszenie (320 KB)

Serdecznie zapraszamy!


Zgodnie z § 2 ust. 3 Zarządzenia Nr 173 Rektora UMK w Toruniu w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 mogą zapoznać się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich w dniach: 25.10.2019 r. do 05.11.2019 r. (Dziekanat WNoZ budynek F, parter pok. 18 w godz. 9.00-14.00).


Ze względów organizacyjnych oraz w celu właściwej realizacji przepisów i terminów wynikających z nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie przyjmował wnioski o wszczęcie przewodów doktorskich wyłącznie do dnia 15 marca 2019 r.

Obsługa administracyjna osób zainteresowanych wszczęciem przewodów doktorskich oraz przyjmowanie dokumentów dot. przeprowadzenia przewodów – pok. 14 od poniedziałku do piątku, poza środą wyłącznie w godzinach 8.00-10.00


Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej zapraszają studentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu na wykłady otwarte z udziałem zaproszonych gości w terminach:

05.12.2018, w godzinach 10.00 – 17.30 Duchowość w medycynie (prof. Richard Groves, prof. Philip Larkin); miejsce: Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, SU nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 2 piętro sala 2.003

07.12.2018  w godzinach 13.00-18.00 Całościowa opieka nad pacjentem – badania naukowe (prof. Richard Groves, prof. Philip Larkin) miejsce: Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, SU nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 2 piętro sala 2.003

08.12.2018 w godzinach 9.00-18.00 Wykłady otwarte dla uczestników studiów doktoranckich WNoZ podczas konferencji Zimowy Szczyt Medycyny Paliatywnej 2018; miejsce: Hotel Holiday Inn ul. Grodzka 36, Bydgoszcz

Na wyżej wymienione wykłady obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 525853461.


Odbiór decyzji stypendialnych:

– stypendium projakościowe

W dniu 12-13.12.2019 r., w godz. 8.00- 15.00 w Dziekanacie WNoZ, budynek F, parter. pok. 18. Decyzje należy odbierać osobiście lub za upoważnieniem.

Odebranie decyzji stypendialnej jest warunkiem wypłacenia stypendium.

Upoważnienie do odebrania decyzji do pobrania:

załącznik 7 (184 KB)