Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Informacje dla uczestników studiów doktoranckich z zakresu medycyny

ROZKŁAD ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2020/21

ROZKŁAD ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2019/20


ZALICZENIE  II, III ROKU

Aby uzyskać zaliczenie II, III roku studiów doktoranckich należy do dnia 20 września złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie z ramowym planem studiów doktoranckich)- w roku akademickim 19/20 w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu (COVID-19) oraz zgodnie z wytycznymi JM Rektora UMK w Toruniu, informujemy, że rozliczenie roku odbędzie się na podstawie karty egzaminacyjnej z systemu USOS
 2. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych (wydrukowanej z systemu UFI)
 3. sprawozdanie roczne z pracy naukowej (z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, wykaz publikacji, udział w konferencjach, itp.) poświadczone przez opiekuna naukowego oraz doktoranta;
 4. indywidualny plan studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 (zał. nr 2 do Uchwały nr 60 Senatu UMK –https://www.wnoz.cm.umk.pl/studia-doktoranckie/akty-prawne/) oraz indywidualny plan badań naukowych na dany rok akademicki sporządzony w uzgodnieniu z opiekunem naukowym na podstawie ramowych planów studiów doktoranckich.

ZALICZENIE IV ROKU

Aby uzyskać zaliczenie IV roku studiów doktoranckich należy do dnia 20 września złożyć następujące dokumenty:

 1. uzupełniony indeks doktoranta (zgodnie z ramowym planem studiów doktoranckich) w roku akademickim 19/20 w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu (COVID-19) oraz zgodnie z wytycznymi JM Rektora UMK w Toruniu, informujemy, że rozliczenie roku odbędzie się na podstawie karty egzaminacyjnej z systemu USOS
 2. kopię karty indywidualnego wymiaru zajęć dydaktycznych (wydrukowanej z systemu UFI);
 3. sprawozdanie roczne z pracy naukowej (z przebiegu prac nad rozprawą doktorską, wykaz publikacji, udział w konferencjach, itp.) poświadczone przez opiekuna naukowego oraz doktoranta:
 4. wykaz publikacji za cały okres studiów (należy podać autorstwo, tytuł, źródło, rok wydania)- wykaz z biblioteki:bibliografia@cm.umk.pl  – do biblioteki proszę zwrócić się z prośbą e-mailowo
  1. prace opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej
  2. prace opublikowane, posiadające punkty MNiSW
  3. rozdziały w podręcznikach, skryptach, monografiach
 5. wykaz czynnego udziału w konferencjach naukowych (należy podać autorstwo plakatu lub prezentacji a także czas i miejsce wystąpienia):
  1. udział czynny w konferencjach zagranicznych
  2. udział czynny w konferencjach krajowych
 6. krótką opinię opiekuna naukowego z działalności dydaktycznej doktoranta, z oceną w skali od 0 do 2 punktów
 7. kartę obiegową wypełniamy online w USOSweb od roku akademickiego 2019/20, po uprzednim poinformowaniu telefonicznie lub e-mailowo pracownika do obsługi studiów doktoranckich.

Plany i programy studiów dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018


Plany i programy studiów dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014