Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej – zmiana struktury organizacyjnej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-16

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej – zmiana struktury organizacyjnej

p.o. Kierownika Zakładu: dr Anna Grabowska-Gaweł
p.o. Kierownika Zakładu: dr Anna Grabowska-Gaweł

Działalność dydaktyczna:

Zakład realizuje program nauczania przedmiotu anestezjologia, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej dla studentów studiów magisterskich i licencjackich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Celem zespołu dydaktycznego Zakładu jest pogłębienie wiedzy studentów o zasadach postępowania pielęgniarskiego w stanach zagrożenia życia, kształtowanie samodzielnej i twórczej postawy studentów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących opieki nad chorym leczonym w oddziale intensywnej terapii oraz opieki nad chorym w warunkach sali operacyjnej.

Literatura zalecana (396 KB)

Regulamin dydaktyczny (190 KB)


W sprawach organizacyjnych, związanych z dydaktyką prosimy o kontakt z mgr Grzegorzem Ulenberg


Kierunki badań:

  • Wpływ postępowania okołooperacyjnego i opieki pielęgniarskiej na wczesne powikłania pooperacyjne u chorych z tętniakiem brzusznego odcinka aorty.
  • Przydatność poszczególnych technik znieczulenia dzieci do badań diagnostycznych w warunkach dziennego pobytu.
  • Występowanie symptomów stresu pourazowego (PTSD) u personelu pielęgniarskiego anestezjologii i intensywnej terapii, a ich ocena jakości życia.

Badania naukowe oraz zajęcia praktyczne ze studentami studiów I stopnia i praktyki zawodowe ze studentami studiów II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia, prowadzone są:

  • w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
  • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy,
  • w Pracowniach Symulacji Medycznej.